p-38 budowa i 2 silniki

Witam
chcê zbudowaæ 2 silnikowy samolot RC spalina p-38 i mam pytanie bo je¿eli
model z jednym silnikiem OS-25 wa¿y oko³o 1,4 i rozpiêto¶æ trochê ponad metr
to czy do dwóch silników mo¿na to podwoiæ, chodzi mi o to ¿e zwiêkszy siê
masa modelu ale czy po dodaniu 2 silnika zwiêkszy siê trochê "MOC" czy te
dwa silniki bêd± mog³y podnieæ co¶ ko³o 2 kg.
Chyba mnie zrozumiecie bo trochê zawile to napisa³em.
Pozdrawiam
"TYLE L¡DOWAÑ CO STARTÓW"
Reply to
ARO
Loading thread data ...
U¿ytkownik "ARO" napisa³ w:
Najpro¶ciej podgl±daæ m±drzejszych:
formatting link
Reply to
kojot
0.4 hp poprzez 25LA, 25FX, do 32SX i 1.2hp, co wymaga wzmocnienia konstrukcji przy pomocy węgla :) Tak czy inaczej to latająca cegła ;)
Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.