Lama i zmiana mode

Zdecydowałem się i kupuję.
Ale. Z tego co widzę V4 są tylko w mode 2 a V3 także w mode 1 ale rzadko.
Potrzebuję mode 1. Czy w V4 da się przełożyć 2-kę na 1-kę bez
nadmiernego kombinowania?
W razie czego mam Eclipse 7, ale ten od Lamy nadałby się do symulatora.
Reply to
Marek Kowalski
Loading thread data ...
My¶la³em, ¿e prosisz o co¶ trudniejszego. Teraz mi trochê wstyd, ¿e Ci nie odpowiedzia³em wczesniej :)
Wiêc mo¿e sie poprawiê i uzupe³niê:
Ten sposób dotyczy prawie wszystkich(*) prostych nadajników, którym nie mo¿na tego zrobiæ programowo. Zwykle jednak przelutowuje siê przewody na potencjometrach i trymerach (o ile te nie s± mechaniczne) zamiast wymontowywaæ same potencjometry (i trymery).
(*
) prawie wszystkich, bo mia³em kiedy¶ helikopterow± JR PCM9, w której przewody by³y jako¶ tak dziwacznie po³±czone, ¿e nie by³o to takie proste.
Ale w przypadku symulatora nie musisz przepinaæ potencjometrów - wystarczy tylko prze³o¿yæ sprê¿ynê i blaszkê. Kana³y mo¿esz zmieniæ programowo w samym symulatorze.
Sprawd¼ jeszcze, czy Twój Hitec pozwala na sterowanie Lam±. Chodzi o kana³y steruj±ce pitchem i kierunkiem. W odbiorniku nie da siê ich prze³ozyæ, bo s± zmiksowane. Pamiêtam tylko, ¿e pitch powinien byæ na kanale 1 (a kierunek chyba na 2). Mo¿liwe, te¿, ¿e samemu nadajnikowi mo¿na programowo dowolnie przestawiæ kana³y - wtedy problem znika. Ale je¶li np. w nadajniku pitch jest np. na kanale 3 (jak w Sanwie), i nie mozna tego przestawiæ na 1 (jak w Sanwie), to ju¿ nic nie zrobisz...
No mo¿e nie dokoñca nic, bo mozna jeszcze kombinowaæ w ten sposób, ¿e przestawiæ np. nadajnik na inny mode.
S³owem: trzeba improwizowaæ
Reply to
LukaszS
Witam ciekawe to co piszecie bo ja ma taki problem : nadajnik futaba FC 28 i helik bell 47 lamo podobny stratuje i dodaj±c gazu helik gwa³townie zawraca w prawo tak ze nie mogê go opanowaæ zaprogramowa³em go nie jako heli ale jako normalne 4 kana³owe radio . Mo¿e kto¶ mi podpowie jak to zaprogramowc ¿eby stratowa³ równo ? Instrukcje PL mam do radyjka . Marek S
Reply to
Marek S
Faktycznie! Nie pomyślałem :)
Niedawno był taki wątek "Lama V3 vs V4". Jeśli prawdą jest, że Lama ma 1k-przechył, 2k-pochylenie, 3k-gaz, 4k-obrót, to jest to zgodne z Eclipse7 i nie ma problemu.
Miałem nadzieję, że może nadajnik Lamy ma jakiś przełącznik albo jakieś zworki i błyskawicznie da się zmienić mode. Ale w świetle powyższego: po co mi to :) Dlatego zamówiłem Lame z nie moim mode (nie było wyboru), ale za to z kabelkiem USB do symulatora. Dzięki.
Reply to
Marek Kowalski
Użytkownik Marek S napisał:
Moim zdaniem to zakręcanie jest spowodowane: albo brakiem w tym modelu żyro albo żyro nie działa albo czułość żyro nie jest dobrze wyregulowana. Ono jest po to, aby śmigłowiec m.in. pod wpływem dodawania gazu nie zmieniał samodzielnie kierunku lotu. A może masz niechcący włączony w aparaturze mikser, który pod wpływem gazu zmienia kierunek?
Reply to
Marek Kowalski
U¿ytkownik "Marek Kowalski" ...
Marku, Jak dojdzie, to prze³±cz sobie mikroprze³±cznik pod drug± bateri± w komorze baterii. Potem jeszcze czeka Ciê prze³o¿enie sprê¿ynki i terkotki. W mode 2 ten prze³acznik jest w pozycji "do brzucha" pilota a w mode 1 "do anteny".
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
U¿ytkownik "Kaper" ...
No, a je¶liby nie zadzia³a³o, to oczywi¶cie lutownica w d³oñ ... ale sprawdzi³em przed chwil± i mkroswitch na pewno zamienia gaz i wysoko¶æ ze sob±.
Gosh, nie umiem lataæ lam± w nie-moim modzie 1 i to jeszcze z wysoko¶ci± (pochyleniem) z terkotk± i z gazem ze sprê¿yn±. Nie sprawdzi³em nawet, czy nie przestawi³ siê ogon z pochy³em, ale ju¿ nie chcê sprawdzaæ, bo nie mam pod rêk± wsparcia. Tak¿e do prób mo¿e wykorzystaj kogo¶, kto potrzyma model. Choæby m³odego (no, teraz to ju¿ chyba ca³kiem doros³ego ;) pomocnika.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Super, właśnie na tego typu możliwość liczyłem.
Młody ma 21 lat i 3-ci rok studiuje, mimo to uznaję go za dorosłego ;)
Dziękuję. Pozdrawiam. MarekK
Reply to
Marek Kowalski
U¿ytkownik "Marek Kowalski" ...
Ano tak mi z oszacowañ wynika³o - skoro te 6-7 lat temu mia³ co¶ ko³o 15, to teraz powinien byæ w³a¶nie "m³ody ca³kiem doros³y" czyli zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze. :)
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Użytkownik Kaper napisał:
Doszła (11 dni potrzebowała PP na przesyłkę priorytetową :( Faktycznie, proste jak drut. Musiałem to zrobić, bo z Eclipse Lama nie chce wspóldziałać. Ktoś o tym pisał niedawno, trzeba było coś podstroić. Jak by można prosić o jakieś sczegóły jak to zrobić, będę wdzięczny. Chińczycy chyba mają jakieś inne normy, niby kwarce 35,030 MHz, kanał 63, a odbiornik nawet nie ma ochoty zapozorwać współpracy.
Pod bateriami w nadajniku E-Sky 0404 są razem 4 mikroprzełączniki. Może ktoś wie po co są 3 pozostałe?
Reply to
Marek Kowalski
To już nieaktualne. Eclipse działa z Lamą dobrze. Trzeba zmienić STF.N na STF.P Odbiorniczek Lamy trawi tylko sygnał w konwencji "pozytywnej". Przepraszam Chińczyków za pomówienie.
Reply to
Marek Kowalski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.