[Humor]Poradnik pilota =P

Witam!
Ostatnio znalazlem cos takiego:
<ctrl+c, ctrl+v>
Start.
1. Naukê rozpoczynasz z komor± ³adunkow± pe³n± szczê¶cia i brakiem
do¶wiadczenia. Ca³y bajer polega na tym, aby nabyæ do¶wiadczenia zanim
skoñczy siê szczê¶cie.
2. Latanie nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne s± katastrofy.
3. Ka¿dy start potraktuj opcjonalnie. L±dowanie jest obowi±zkowe.
4. Wielki wentylator z przodu samolotu jest po to ¿eby ch³odziæ pilota.
Je¿eli wentylator siê zatrzyma, pilot zaczyna siê pociæ.
5. Ucz siê na b³êdach innych. Nie bêdziesz ¿y³ wystarczaj±co d³ugo, ¿eby
je wszystkie pope³niæ.
W powietrzu.
6. Nie musisz kontrolowaæ wskazañ niezliczonej ilo¶ci zegarów. O
wszystkich problemach informowaæ ciê bêdzie "aaaa!!!!" dochodz±ce z
przedzia³u dla pasa¿erów. Im g³o¶niejsze "aaa!!", tym problem jest
wiêkszy. Cisza pojawiaj±ca siê po bardzo g³o¶nym "aaa!!!" nie oznacza,
¿e problem zosta³ rozwi±zany.
7. Rozgl±daj siê uwa¿nie w powietrzu. Zw³aszcza w weekend. ?Nauka
pilota¿u..? jest bestsellerem.
8. Je¿eli przesuniesz dr±¿ek do przodu domki staj± siê wiêksze. Je¿eli
przesuniesz dr±¿ek do ty³u domki stan± siê mniejsze. Je¿eli bêdziesz
przesuwa³ dr±¿ek ca³y czas do ty³u najpierw domki bêd± siê robiæ
mniejsze a potem znów stan± siê du¿e.
9. Paliwa masz za du¿o tylko wtedy, je¿eli w³a¶nie siê palisz.
10. W razie w±tpliwo¶ci utrzymuj odpowiedni± wysoko¶æ. Nikt nigdy nie
zderzy³ siê z niebem.
11. Trzymaj siê z daleka od chmur. Zas³aniaj± samoloty lec±ce z
przeciwka. Poza tym chmury to ulubiona kryjówka gór.
12. Pamiêtaj! Grawitacja to nie ?¶wietny pomys³?. TO PRAWO. Od którego
nie ma odwo³ania.
L±dowanie.
13. "Dobre l±dowanie" to takie, po którym z samolotu wychodzisz o
w³asnych si³ach. "¦wietne l±dowanie" jest wtedy, kiedy samolot
nadaje siê do powtórnego lotu.
14. Prawdopodobieñstwo prze¿ycia l±dowania jest odwrotnie proporcjonalne
do k±ta podej¶cia samolotu. Ma³y k±t du¿e prawdopodobieñstwo i vice
versa.
15. S± trzy proste zasady ¿eby wyl±dowaæ. Niestety nikt nie wie jak
brzmi±.
16. Staraj siê, ¿eby liczba l±dowañ by³a równa liczbie startów.
17. Je¿eli po wyl±dowaniu musisz u¿ywaæ pe³nej mocy ¿eby ko³owaæ to
znaczy, ¿e l±dowa³e¶ ze schowanym podwoziem.
</ctrl+c, ctrl+v>
=)
Reply to
Doman
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.