szklarzu podpowiedz

Witam wszystkich
Zabieram siê za budowê mebli ze szk³a. Mam pytanka dla fachowców banalne a
dla mnie s± to sprawy wa¿ne bo na razie umiem siê pos³u¿yæ jedynie diamentem
do krojenia szyb.
O co chodzi :
Czym, jak szlifowaæ krawêdzie szyb aby uzyskaæ w miarê szybko efekt
zaokr±glonych krawêdzi? Szlifowania jest w sumie du¿o ale bardziej zale¿y mi
na jako¶ci ni¿ na szybko¶ci....choæ papier ¶cierny ju¿ mi wychodzi bokiem.
Dysponuje jedynie wiertark± i szlifierk± k±tow±.
Czy i jakim olejem smaruje siê szybê podczas rozkrajania diamentem ? na
sucho no¿yk szybko siê niszczy.
Google i inne wyszukiwarki nie znalaz³y nic konkretnego poza ofertami wielu
firm w bran¿y. Mieszkam w ma³ej miejscowo¶ci i nie ma u nasz szklarzy,
których móg³bym prosiæ o pomoc dla tego zadajê Wam to pytanie.
mo¿e jakie¶ linki...FAQ szklarskie ...cokolwiek
Pozdrawiam
Bassteq
Reply to
bassteq
Loading thread data ...
bassteq napisał(a):
Zwykła osełka do ostrzenia kos, albo np. kawałek ściernicy. Sporo cierpliwości i szczypta optymizmu :)
Zwykłym rzadkim olejem maszynowym. Nie jestem na 100% pewien, ale tu chodzi o nasmarowanie osi obrotu kółka, która podczas pracy przenosi spore obciążenia. Widziałem kiedyś diament szklarski z automatycznym dozownikiem oleju.
Reply to
PeJot
Dnia 05-01-12 03:36, Użytkownik bassteq napisał:
Znajoy szklarz używa terpentyny przed cięciem - ma to na celu polepszenie jakości krawędzi po cięciu. Co do zaokrąglania krawędzi, to bedziesz sie musiał dosprzętowić, IMHO nic z tego czym dysponujesz nie nadaje sie do tego. Ja używałem szlifierki o prędkości obr. 3000obr./min z pyłem diamentowym do "tępienia" krawędzi, jednak nie byłem w stanie uzyskać takiej jakości jak można zobaczyć u fachowca :) pozdrawiam jsp
Reply to
jsp
W miarê szybko i przy odrobinie zachodu zadziwiaj±co ³adnie robi siê to zwyk³± ose³k± (od kosy) szlifuj±c na mokro (ose³ka regularnie maczana w zwyk³ej wodzie). Jesli to ma byc tylko stêpienie krawêdzi, to zrobisz to rêcznie bez problemu, ale jesli chcesz uzyskac elekganckie sfazowania czy zaokr±glenia, wygl±daj±ce równo na ca³ej d³ugo¶ci w ilu¶ szybach - chyba lepiej bêdzie to zanie¶æ do specjalisty, sam siê zaciukasz.
J.
Reply to
Jarek P.
a taka oselke da sie jeszcze kupic ? :-)
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Tak, jeden z potentatów narzêdziowych (Top-tool czy inny topex) w do¶æ duzych ilo¶ciach na rynek je rzuci³, nawet w promocjach w zwyk³ych spo¿ywczych hipermarketach je widujê, jak najbardziej maj± prawid³owy kszta³t ose³ki od kosy ;-)
J.
Reply to
Jarek P.
Ose³ki do kosy robione s± z ró¿nych materia³ów nie najwy¿szej jako¶ci i niejednorodne. Mo¿e byæ jak najwiêkszy kamieñ o drobnym ziarnie. Powinny byæ ma³e obroty i zwil¿anie wod±. Du¿e obroty powoduj± odpryski. Mo¿na równie¿ u¿yæ tarczy metalowej, ¿eliwnej i posypywaæ proszkiem ¶ciernym. Piasek siê nie nadaje bo nie jest ostry. Zwyk³y piasek kwarcowy musia³by byæ pot³uczony i posegregowany. Powodzenia.
Reply to
wt
U¿ytkownik "bassteq" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cs22mp$68f$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
....
A jak masz zamiar rozwi±zac kwestiê hartowania szk³a po jego dociêciu?? Chyba nie chcesz produkowaæ mebli z surowego materia³u ? Wyobra¿ sobie jak±kolwiek sytuacjê, kiedy kto¶ siê potknie i wleci na takie co¶. A mo¿e chcesz u¿ywaæ tzw. szyb bezpiecznych? Te¿ widzia³em takie rozwi±zania. W razie czego s³u¿ê rad±. Pozdrawiam Dziadek
Reply to
Dziadek
Mozna okleic folia .. albo uzyc plyt 10 mm :-)
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
1. Foliê nie radzê - wyglada ohydnie, a po niewielkim czasie (przypuszczam ¿e w przypadku mebli do¶æ krótkim), zacznie od³aziæ. Wystarczy popatrzeæ na samochody, w których w³a¶ciciele zafundowali sobie co¶ takiego. Dlatego sugerujê szybe bezpieczn±, z fabrycznie wklejon± foli± miêdzy dwie warstwy szk³a. 2. Szyba 10 mm - surowa pêka tak¿e, na pewno ma wieksz± wytrzyma³o¶æ ni¿ 4 mm, ale spróbuj j± oszlifowaæ ose³k± do kosy :). Dziadek
Reply to
Dziadek
U¿ytkownik "Dziadek" snipped-for-privacy@poczta.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cs5eqv$s5g$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Taka szyba wygl±da niezbyt piêknie je¶li chodzi o krawêdzie a przy obróbce krawêdzi zaklejaj± siê tarcze szlifierskie.
W³osi maj± piêne maszynki do szk³a :) - ose³k± bym nie próbowa³ zw³aszcza je¿eli mia³o by to i¶æ do sprzeda¿y...
Najlepszy efekt jest oczywi¶cie z grubego hartowanego szk³a :) niestety po zainwestowaniu w obróbkê i samo szk³o wszystko mo¿e poj¶æ w diab³y po nie udanym hartowaniu... Nie musi byæ to wina hartuj±cych niektórych wad i powstaj±cych naprê¿eñ po hartowaniu nie da sie przewidzieæ - mo¿e pêkn±æ nawet po kilkunastu godzinach po zabiegu...
Zgadzam siê z Dziakiem, ¿e stosowanie surowych p³yt nie jest szczê¶liwym rozwi±zaniem - lepiej nie ryzykowaæ.
Reply to
Xander
Dziêki ogromne za wszelkie podpowiedzi
Hartowane szk³o to nie jest i nie bêdzie. Powstaje rega³ do ustawiania modeli plastikowych samolotów 1:72 skala szyby z odzysku ze starych okien i kilka ju¿ pêk³o przy ciêciu z racji swojego wieku oko³o 30-50 lat.
Widzê ¿e temat idzie w kierunku bezpieczeñstwa szk³a....ca³o¶ bêdzie i tak sta³a na o wiele wiêkszym regale z drewna i chodzi³o o estetyczne wykoñczenie krawêdzi szk³a...nikt na to nie bêdzie upada³ ani siê o to potyka³.
Z wstêpnych do¶wiadczeñ i obserwacji ose³ka do kos nie nadaje siê zbytnio bo ¶ciera siê sama szybciej ni¿ szk³o( ró¿ny docisk, na mokro, na olej...itd ...) Najciekawszy efekt uzyska³em za pomoc± siatki ¶ciernej jak do maszynek do matowania lakierów (nie wiem jak to siê fachowo nazywa) i rêczne szlifowanie t± siatk±. Na miejscu 2 stawiam tarczê z papierem ¶ciernym na szlifierce k±towej. 3 miejsce zajmuje zwyk³y papier ¶cierny rêczna robota.
Z tym smarowaniem diamentu terpentyn± ...to rewejacja ..dziêki :)
pozdrawiam wszystkich i dziêkujê za porady
Bassteq
Reply to
bassteq
U¿ytkownik "Dziadek" snipped-for-privacy@poczta.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cs8g3i$svn$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
zamówienia.Przyznajê,
Hmm na przekroju widaæ "przekladkê" zw³aszcza przy grubszym szkle fiku¶nie fazowanym. O zaklejaniu tarcz s³ysza³em od profesjonalisty z hurtowni szk³a w³a¶nie ;) (sam nie robi³em tylko powtarzam co s³ysza³em - odradza³ klejone za korzy¶æ hartowanego dla zastosowañ dekoracyjnych)
Co¶ o szkle i obróbce:
formatting link
Reply to
Xander

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.