Piekielna maszyna (CNC)

By³em zaskoczony po zobaczeniu tych zdjêæ.
formatting link
wszystkie linki po angielsku francusku,
No ale nie znalaz³em kokretnych planów.
Je¶li ju¿ to krótko i po angielsku(to nie jest moja mcna strona).
Czy kto¶ mia³ doczynienia z tak± piekieln± machin±??Albo jakie¶ linki po
polsku?
Reply to
gwiler
Loading thread data ...
Nie zupelnie. Jeden silnik krokowy ktory to uciagnie z w miare duza predkoscia kosztuje ok 75 zl za sztuke (4x daje 300zl)
Eh - bardzo duzy skrot myslowy.
Niestety piszecie jak zupelni laicy. Nie lepiej napisac do autora i zapytac osobiscie, a nie wysysac niestworzone opinie z malego palca?
Tia - gdyby elektronika byla banalna to nie kosztowalaby tyle ile kosztuje...
Przed tak wielkim upraszczaniem i bagatelizowaniem problemu polecam zapoznac sie doglebnie z problemem i lektura ston na ten temat.
Reply to
PJ
witam Dzisiaj dołożyłem kilka zdjęć w "mechanika" i "eksperymenty" tekstu nie , bo jakoś nie miałem natchnienia.
Wojtek
formatting link

Reply to
Wojtek- mawwo
Prêdko¶æ wcale nie musi byæ "w miarê du¿a", a czasem nawet nie mo¿e - pamiêtaj, ¿e drut oporowy te¿ potrzebuje trochê czasu, ¿eby stopiæ styropian. Mo¿e to prawda, ¿e silnik od flopa jest za s³aby i ¿e mocniejszy kosztuje 75z³, ale kolega pyta³ o stopieñ skomplikowania konstrukcji a nie o cenê, wiêc w tym przypadku u¿ycie tego czy innego silnika nic nie zmienia, bo mechanika i tak zostaje ta sama.
Nie rozumiem o co Ci chodzi w tym momencie - na stronach
formatting link
pod linkiem Other Machines s± zdjêcia kilkunastu innych podobnych urz±dzeñ maj±cych tê sam± zasadê dzia³ania, ale inne wykonanie. Jak my¶lisz, czy ich konstruktorzy mieli dok³adne, zwymiarowane w milimetrach plany, czy znali tylko zasadê dzia³ania i przyk³adowe zdjêcia od kogo¶ kto to zbudowa³ wcze¶niej, a plany stworzyli sobie sami wed³ug w³asnych upodobañ, pomys³ów i asortymentu w Praktikerze?
Pewnie, ¿e mo¿na o wszystko wypytywaæ autora, je¶li oczywi¶cie zechce po¶wiêcaæ swój cenny czas na odpowiadanie gdzie i jakim ¶rubokrêtem wkrêciæ ka¿d± ze ¶rubek. Poza tym na grupie dyskusyjnej mo¿e siê znale¼æ wiêcej osób, które z takimi urz±dzeniami mia³y do¶wiadczenia - np. wdziêczny temat pracy dyplomowej w szko³ach elektronicznych p.t. "Ploter sterowany komputerem" - ta sama zasada dzia³ania, te same problemy, podobna elektronika.
Zale¿y od definicji s³ów "banalna" i "kosztuje". Je¶li chodzi o "banaln±" elektronikê, to nie powinna sprawiaæ trudno¶ci komukolwiek, kto kiedy¶ bawi³ siê sterowaniem silników krokowych i jakimkolwiek mikrokontrolerem, a takich ludzi trochê siê znajdzie (podejrzewam, ¿e ponad 3/4 grupowiczów z pl.misc.elektronika). Co do kosztów - uwa¿am, ¿e dla modelarzy RC nie powinno to stanowiæ du¿ego problemu, je¶li porównamy z cenami typowej elektroniki modelarskiej.
Na koniec powiem, ¿e celem moich postów nie jest wyk³ócanie siê z kim¶ o co¶, ale pomoc koledze, który pyta³ pierwszy. Wiêc zamiast teoretyzowaæ i polemizowaæ mo¿e spróbujmy udzieliæ jakich¶ rad.
Na pocz±tek ode mnie: proponujê po¶wiêciæ du¿o uwagi precyzji wykonania. Maszyna piêknie wygl±daj±ca w wyobra¼ni niestety gorzej wygl±da i zachowuje siê po z³o¿eniu. Najczêstszym problemem, jaki ja napotykam przy tego typu konstrukcjach to "elementy równoleg³e", b±d¼ "prostopad³e", które niestety równoleg³e, ani prostopad³e nie s±, co w tym przypadku bêdzie mia³o du¿y wp³yw na wycinane kszta³ty. Drugim problemem jest solidna rama wykonana z takich elementów, które nie bêd± siê gi±æ pod ciê¿arem silników.
Pozdrawiam, Marcin Sommer
Reply to
Marcin Sommer
witam Całe urządzenie zrobiłem na podstawie różnych zdjęć i w związku z tym nie mam rysunków wykonawczych. Rama jest zrobiona z profili aluminiowych 50x20 skręconych parami do tego są przymocowane prowadnice kulkowe do szuflad (pełnego wysuwu) spięte mostkiem blaszanym na którym stoi "noga od stołu" z jedną prowadnicą szufladową . Przesuw jest realizowany przez śruby M6 "z metra" połączone z silnikiem krokowym sprzęgłem elastycznym (wąż gumowy) i to cała mechanika ( koszt tego około 300zł+300zł silniki) Elektronika jest na jednej płytce (koszt około 250zł) Oprogramowanie do tego (koszt 30,50 Eu) , można korzystać z dema , ale przez 30 dni. W tej chwili robię nowszą wersję wycinarki , taką już bardziej profesjonalną na prowadnicach liniowych (wałki prowadzące szlifowane i do tego łożyska liniowe kulkowe) , jak uruchomię to dam znać
Wojtek
formatting link
Reply to
mawwo
A sk±d schemat elektroniki i soft mo¿na zakupiæ Pozdrawiam Dino
Reply to
Piotr Wojcik
witam Wejdź na
formatting link
tam Interface boards MM2001: easy to build, cheap and on-board programming logic. Wire heat control and aquisition. English version of the MM2001 documentation.
ściągnij MM2001 documentation tam jest wszystko
Wojtek
formatting link

Reply to
mawwo
Masz moze plytke do tego? Zebralem czesci, ale jakos laminatu nie moge wytrawic.
Kris
>>> mawwo snipped-for-privacy@poczta.fm 2003-12-08 20:25:45 >>> >witam >WejdŸ na >
formatting link
>i tam >Interface boards >MM2001: easy to build, cheap and on-board programming logic. Wire heat >control >and aquisition. >English version of the MM2001 documentation. > >œci¹gnij MM2001 documentation >tam jest wszystko > >Wojtek >
formatting link
> > > > >-- >Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Krzysztof

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.