Zawalenie sie WTC

Tutaj jest strona pewnego '"uczonego" - dr Jana Paj±ka
formatting link
A tutaj artykul, ktory mnie glownie interesuje -
formatting link
. Czy to, co ten czlowiek pisze na temat
zawalanie siê budynków jest przynajmniej czeê¶iowo prawdziwe? W jaki sposób
mo¿na by udowodniæ, ze Paj±l nie ma racji co do np. tego fagmentu:
" #2. Obecno¶æ dwóch wyra¼nych stadiów w odparowywaniu budynków WTC. Je¶li
kto¶ ponownie przegl±dnie niszczenie WTC, wówczas wyra¼nie zobaczy dwa
stadia odparowywania tych budynków. W pierwszym stadium odparowywanie
nastêpowa³o kiedy nieruchomy wehiku³ UFO wisia³ w obrêbie budynku na sta³ej
wysoko¶ci, podczas gdy ca³a górna czê¶æ budynku zapada³a siê w dó³ na ów
wehiku³ i by³a przez niego systematycznie odparowywana. Kiedy jednak ca³o¶æ
górnej czê¶ci budynku zosta³a ju¿ odparowana, zaczê³o siê drugie stadium
niszczenia. W tym drugim stadium wehiku³ UFO zacz±³ przemieszczaæ siê w dó³,
odparowuj±c po drodze budynek od jego najwy¿szej czê¶ci w dó³ a¿ do
fundamentów. Trzeba tutaj wyra¼nie podkre¶liæ, ¿e pojawienie siê takich
dwóch drastycznie odmiennych stadiów zniszczenia jest sprzeczne z mechanik±
zawalania siê budynku, a tak¿e z prawami fizyki jakie rz±dz± tym zawalaniem
siê. W faktycznym wiêc zawalaniu siê stadia te NIE mia³y prawa siê pojawiæ.
Jednak stadia takie s± naturalne i wysoce charakterystyczne dla zniszczenia
budynku w skutek ich odparowywania przez wehiku³ UFO dzia³aj±cy w trybie
wiru magnetycznego. "
Reply to
Mike
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.