[LINK] rzutki itp.

Napatoczy³em siê w sieci na link z kilkoma fajnymi planami rzutków, prostych
gumówek (np. AN-2, Ogar, P38) itp. - my¶lê ¿e idealne konstrukcje dla
dzieci, aby zachêciæ do modelarstwa, czy na pierwsze zajêcia na modelarni
itp.
formatting link
Reply to
batched
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.