m.in. o modelarzu ze Slaska...


m.in. o modelarzu ze Slaska przeczytasz w 1-szym wydaniu nowego
miesiecznika...
w tym numerze - na plycie VCD m.in. dobra, obszerna dokumentacja zdjeciowa
(dla zainteresowanych budowa modelu najnowszego masowca Polskiej Zeglugi
Morskiej) - "slajdowisko" "Spacerem po pokladzie Kujaw"
a w 2-gim numerze (w lutym) - m.in. model kartonowy statku
juz w piatek w salonach prasowych "Nasze Morze" - nowy miesiecznik o
tematyce morskiej..
W pierwszym numerze _miedzy innymi_:
- usmiechnij sie. jestes w Gdyni | miasto obchodzace w tym roku 80.
urodziny, szykuje sie do kolejnego skoku
- rozmowa o polskiej gospodarce morskiej z premierem Kazimierzem
Marcinkiewiczem
- Pech pod zaglami - Izba Morska bada wypadki na polskim zaglowcu Dar
Mlodziezy
- Daleko od morza - niestety to o Dalmorze - najwiekszej niegdys polskiej
firmie polowowej
- Przyjaciele Soldka - reaktywowalo sie towarzystwo przyjacil tego statku
- Morze na warszawskiej gieldzie - Jak sobie radza notowane na warszawskiej
gieldzie firmy zwiazane z gospodarka morska?
- Jak dlugo trwac bedzie hossa na rynku morskich przewozów kontenerowych?
- POCZTÓWKA Z MORZA - cykl shiploversko-historyczny - Najwiekszy z
"Klejnotów Królewny Dagmary" - o pierwszym polskim transatlantyku - Polonia
- o modelarzu ze Slaska
- cykl OBRAZY MORZA - o malarstwie marynistycznym
- Jak na swojej flocie handlowej zarabiaja greccy armatorzy
- Historia i terazniejszosc Kanalu Panamskiego
- Sto dni z maszyna do szycia - Jarek Kaczorowski, zeglarz-zawodowiec,
wspomina najbardziej fascynujace regaty ostatnich lat - The Race 2000.
- Fakty i mity wojny U-bootów
- cykl - MORZE W TV - zapowiedzi najciekawszych programów o morzu
emitowanych na kanalach tematycznych
- Od Kujaw do Warmii - opis statku - nowe masowce Polskiej Zeglugi Morskiej
odwiedzaja Polske i ciesza oko
- jeden z najnowoczesniejszych statków w norweskiej flocie rybackiej
przekazany przez Stocznie Polnocna
- Nowe pomysly i trendy w projektowaniu wspólczesnych holowników portowych
- Plywajace Czernobyle - Rosja zamierza rozpoczac budowe plywajacych
elektrowni atomowych
Ju¿ w tym tygodniu - w pi±tek, 13 stycznia - do punktów sprzeda¿y Inmedio,
Kolporter oraz salonów EMPiK w ca³ej Polsce trafi miesiêcznik "Nasze MORZE",
po¶wiêcony morzu we wszelkich jego aspektach - spo³ecznym, gospodarczym i
technicznym. Tytu³, adresowany do w³a¶cicieli i pracowników firm sektora
gospodarki morskiej, mened¿erów przemys³u okrêtowego, mi³o¶ników statków i
czytelników zainteresowanych szeroko rozumian± problematyk± morsk± bêdzie
nawi±zywaæ do tradycji legendarnego czasopisma "Morze", które ukazywa³o siê
w Polsce od czasów przedwojennych a¿ do koñca lat 90. XX wieku.
Ten jedyny tego rodzaju miesiêcznik na rynku przybli¿y Pañstwu w sposób
zrozumia³y i przystêpny zwi±zki cz³owieka z morzem - od historii flot i
budowy statków, poprzez dzia³alno¶æ stoczni i portów, zagadnienia transportu
morskiego i ¿eglugi a¿ po oceanotechnikê i turystykê morsk±. Uzupe³nieniem i
rozwiniêciem tre¶ci drukowanych w magazynie bêdzie do³±czana do ka¿dego
wydania p³yta VCD, zawieraj±ca materia³y filmowe oraz galerie zdjêæ,
prezentacje i pokazy slajdów zwi±zane z morzem. Co drugi numer czasopisma
bêdzie tak¿e zawiera³ dodatek ekstra - model statku handlowego zbudowanego w
polskiej stoczni, do sklejenia.
Dobrze Pañstwu znane "Budownictwo Okrêtowe" nie znika z rynku wydawniczego -
staje sie integraln± czê¶ci± miesiêcznika "Nasze MORZE"!
Reply to
ant
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.