pulsar ³opatologicznie

Witam
Pewnie kole¿eñstwo mnie zmiesza z b³otem ,ale (podobno kto pyta nie b³±dzi i
nie psuje sprzêtu) stara³em siê czytaæ wszystko na grupie o ³adowarce.
Niemam niestety nikogo znajomego z pulsarem co by nie marnowaæ waszego
cennego czasu na odpowiadanie niedouczonemu koledze ale postanowi³em
zaryzykowaæ pytanko. Mam w domku pulsara zastosowana troszkê inne ni¿
pakiety modelarskie ale na waszej grupie najwiêcej informacji o tej
³adowarce. Proszê o poinstruowanie mnie jak mam ustawiæ ³adowareczkê cobym
dobrze rozumia³ jej dzia³anie mam pakiet sk³adaj±cy siê z trzech
akumulatorów NI-CD 3,6V -1,2AH napisane jest jeszcze na nim Permanent charge
60ma proszê o pomoc i ³opatologiczne wyja¶nienie na grupie lub na priva.
Jeszcze jedno mo¿e kto¶ z grupowiczów jest z Piotrkowa Trybunalskiego lub
zna osobê z tej miejscowo¶ci która zna siê na ¿eczy.Przepraszam i proszê
mnie strasznie nie mieszaæ z b³otkiem
Reply to
SCAMP
Loading thread data ...
Tu S³awek Powinien siê wypowiedzieæ, ale powiem Ci tak. Producent zaleca ³adowanie pr±dem 20-to godzinnym, ale nie przejmowa³bym siê tym, maj±c zaawansowan± ³adowarkê mikroprocesorow±. Mo¿esz spokojnie ³adowaæ je conajmniej pr±dem 600mAh (wszystko zale¿y od wtyczki - jej oporu, ale tyle ka¿da zniesie). W ten sposób na³adujesz te ogniwa w 2godz. Zalecenie producenta sugeruje, ¿e to nie s± ogniwa wysokopr±dowe, wiêc zostañmy przy tym (chyba, ¿e napisano jeszcze parametry dla "fast charge"?). Poza tym pamiêtaj, ¿e ogniwa NiCd obarczone s± du¿± pamiêci±. W zwi±zku z tym dobrze jest najpierw u¿yæ opcji roz³adowania (te¿ pr±dem 0.6A). Je¶li program Discharge Pulsara ¼le wykryje ilo¶æ ogniw, wskutek ich silnego roz³adowania, ustaw rêcznie 3 ogniwa. Po roz³adowaniu, u¿yj programu Simple lub Reflex dla ogniw NiCd aby ogniwa na³adowaæ. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.