Pytanie o MOTO-CALC

Wybaczcie , ale nie potrafiê uruchomiæ Moto-calc,
otó¿ po kilku szybowcach i jednym depronowcu
nasz³a mnie chêæ na co¶ du¿ego i elektrycznego .
Koñczê budowê dwup³atowca z I wojny
Rozpiêto¶æ 130 cm pow.skrzyde³ razem 53 dcm .
waga 1200 g. - bez regulatora , akumulatorów i ¶mig³a
ale ju¿ z serwami i kompletnie gotowy
Silnik elektryk M&Y
600RST stock
ABC HOBBY
Concept
/ wygl±da na siln± 600 /
1. Czy ma szansê polecieæ ?
2. Czy potrzebna przek³adnia
3. Jakie ¶mig³o
4. Jaki pakiet akku ?
5. Jaki regulator ? nie mam danych silnika
Z góry dziêkujê za pomoc .
Zbyszek
Reply to
Zbyszek S.
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Zbyszek S." ...
A profil?
Z tym silnikiem chyba bêdzie do¶æ anemicznie
Patrz±c na charakter modelu - mo¿e byæ dobrym pomys³em.
bez danych silnika (choæby napiêcie znamionowe, jaka¶ sta³a (ile obr/1V) itd) nie sposób doradziæ rzeczowo
Moja wstêpna propozycja to 8 a lepiej 10 ogniw RC2400 (o ile silnik pozwoli)
No i wracamy do punktu 3.
Mo¿e nie upieraæ siê przy tym silniku. Je¶li na powa¿nie chcesz siê ³adowaæ w elektryczne - mo¿e warto pomy¶leæ o komplecie silnik/regulator trójfazowy (bezszczotkowy). Oczywi¶cie wydatek wiêkszy, ale ... wg. mnie warto. Zw³aszcza je¶li jeszcze nie dorobi³e¶ siê skrzyneczki regulatorów do "szczotkowców"
Wydaje mi siê, ¿e (pierwszy, ajki mi przyszed³ do g³owy) ciekawy zespó³ napêdowy do tego modelu móg³by wygl±daæ nastêpuj±co:
Silnik Mega AC 22/30/4, 10 ogniw RC 3000, ¶mig³o 11x6 (bez przek³adni) pr±d max poni¿ej 30 A. Ale regulator pewnie lepiej daæ 40A.
Przy max gazie ca³kiem ¿ywy model - ale czas lotu ok. 7 minut, a przy spokojnym lataniu ok. 15.
Propozycja z przek³adni± 1:3 - Mega AC 22/20/3, 10 ogniw RC 3000, ¶mig³o 13x7
Bardzo du¿y ci±g statyczny, mniejsza prêdko¶æ max. ale spoko. Spodziewany czas lotu - podobnie.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Profil to CLARC Y 15% silnik napewno 7,2 V pracowa³ trochê w wodnym ¶lizgaczu bardzo mocny , czuje siê "kompresjê" Ostatecznie wsadzê ¿arowy 2,5 cm , ale strasznie kocham ciszê .
Tak przy okazji : Moto-calc zainstalowa³em w czerwcu , gdy zaczyna³em budowê i teraz mi pisze , ¿e ma ponad 30 dni i siê zmêczy³ .¿adna powtórna instalacja nie skutkuje , chyba ¿ebym zrobi³ " format c: " - ale nie palê sie do tego. Zbyszek
Reply to
Zbyszek S.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.