[RC] Jaki pakiet do elektroszybowca?

Witam.
JAK W TEMACIE.
Pytanie do specjalistów od elektryków.
Szybowiec: 2m rozpiêto¶æ
Napêd: Speed 400 z przek³adni± 4:1
¦mig³o: sk³adane 28/20 cm, 11/8''
Pakiet nie powinien byæ ciê¿szy ni¿ 190 g.
Za ewentualn± pomoc dziêkujê.
Zrobi³em sobie makiety, aby sprawdziæ czy zmieszcz± siê w kad³ubie mojego
modelu:
foto:
formatting link
- za du¿e i nie mieszcz± siê w kad³ubie
2 - mieszcz± siê w kad³ubie, ale nie wiem czy pojemno¶æ nie jest za ma³a?!?
3 - aku. które s± w ofercie sklepu BATIMEX... nie wiem czy siê nadaj± do
celów modelarskich?!?
Specyfikacja:
formatting link

peTer
Reply to
peTer
Loading thread data ...
Witam,
KAN 1050 bêd± odpowiednie. S± dostêpne w internetowych sklepach modelarskich. Mog± byæ równie¿ Sanyo 500AR. Krótsza praca silnika ale zdecydowanie bardziej dynamiczny model. Motoszybowiec 2 m jest trochê za du¿y do speed 400 co nie znaczy, ¿e nie poleci na tym napêdzie. Przy przek³adni 4:1 zdecydowanie polecam 9-10 cel.
Pozdrawiam Marek
formatting link
Reply to
Marek Jankowski
Witam Marku.
Przepraszam za nie¶cis³o¶æ - dok³adna rozpiêto¶æ to 1870mm.
Producent - firma Graupner rekomenduje taki silnik do tego modelu. Mo¿e w przysz³o¶ci wymieniê na bezszczotke z DITTO. Na razie muszê wykorzystaæ 400/4:1 - taki ju¿ kupi³em. Mam tylko problem z tym pakietem. W kad³ubie jest niewiele miejsca i w portfelu niewiele kasy na pakiet K. Pakiet nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 32x32x90, silnik jest na 6...9,6 V - czy nadaje siê na 9-10 cel?
Reply to
peTer
| Pakiet nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 32x32x90, silnik jest na 6...9,6 V - czy | nadaje siê na 9-10 cel? A to sobie sam policz. 400setka jest nominalnie na 7.2V lub 6V, najlepiej jak bys podal co to za 400setka(7.2V czy 6V), firme, typ(normalna/BB/RACE). Ogniwo nominalnie daje 1.2V co nie jest oczywiscie stala. Wiec 10x1.2=12V, co przy dobrym chlodzeniu i krotkich lotach silnikowych(tj. wyciaganie na wysokosc a dalej tylko termika) bedzie prawidlowo dzialac. Jednak nie polecal bym tego rozwiazania do ciaglego lotu silnikowego.
Reply to
Doman
Silnik to dok³adnie: Graupner SPEED 400 / 6V Wnioskujê po Twojej wypowiedzi, ¿e przy 12V silnik bêdzie siê nadmiernie grza³. Czy to nie jest szkodliwe dla uzwojenia stojana? 8x1.2V=9,6V - producent podaje, ¿e to jest max. Ale mo¿e jest w b³êdzie, ja zaufam praktykom. Czekam na pomoc z Waszej strony. pozdrawiam, peTer
Reply to
peTer
Zapewniam Ciê, ¿e silnik bez problemu wytrzyma pracê w tych warunkach. W motoszybowcu nie ma mowy o pracy ci±g³ej a¿ do wyczerpania pakietu. Latamy w takiej konfiguracji nawet ma³ymi akrobatami, gdzie silnik prawie ca³y czas pracuje na pe³nej mocy. Nie przesadzaj tylko ze ¶mig³em, 10x6 bêdzie odpowiednie nawet dla 10 cel. 12 V przy ogniwach NiMh to czysta teoria ( a raczej abstrakcja) i bêdzie utrzymywa³o siê tylko przez krótk± chwilê, poczym spadnie do 10 V i powoli bêdzie mala³o. Po 90 sek. lotu silnikowego bêdziesz mia³ do¶æ wysoko¶ci aby nawet w warunkach atermicznych daæ odpocz±æ silnikowi przez 3-4 min. Zadbaj jedynie o wentylacjê silnika, pakiet mo¿e byæ szczelnie opakowany, nic mu siê nie stanie w tych warunkach. G³owa i model do góry i lataj.
Pozdrawiam Marek
formatting link
Reply to
Marek Jankowski
:) Ju¿ wiem ¿e ma byæ 10 cel. Tylko JAKIE? Czy te, o których wspomnia³em wy¿ej bêd± OK? pozdrawiam peTer
Reply to
peTer
Witaj,
KAN1050 x 10 cel maj± w zasadzie dok³adnie tyle ile podajesz, czyli 32x32x90. Sanyo 500AR równie¿ maj± te same wymiary.
Pozdrawiam Marek
formatting link
Reply to
Marek Jankowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.