[RC] [Szkutnictwo] regulator

Jaki regulator by³by najodopwiedniejszy dla ³odzi, dla silnika 560 lub 600?
Jaka by³aby jego przyblizona cena?
TIA
Reply to
Michał
Loading thread data ...
Ja polecam JES-y, tanie i dobre , do tych silników to JES 350 Robert K
Reply to
Robert
Ja uzywam Hiteca 560 w riku cos chodzi w okolicach 220 PLN Jestem zadowolony mam ich 6 sztuk najstarszy ma 3 lata i sa ostro eksploatowane. ArturN U¿ytkownik "Robert" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bl4m27$b2k$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
modelarstwo
Witam
Potwierdzam - silnik upali a regiel ca³y :))
Reply to
GrAbAgE
Czy kto¶ próbowa³ pod³±czyæ wiêcej ni¿ 7 cel pod ten regler ? (Hitec SP560)
Reply to
Marecki
Patrzcie, o czym modelarstwo do nas napisa³(a):
Prawdopodobnie na taki siê zdecydujê. Gdyby jeszcze nie ta cena...
Reply to
=?windows-1250?Q?Micha=B3?=
Patrzcie, o czym Micha³ do nas napisa³(a): A co powiecie na regulator MDC 35 BR firmy MODELTRONIK?
Reply to
=?windows-1250?Q?Micha=B3?=
Witam! U¿ytkownik "Micha³" snipped-for-privacy@w.sygnaturce napisa³ w wiadomo¶ci news:bl5sis$hoo$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Na pocz±tku tego sezonu kupi³em taki regulator. U¿ywam go w modelu samochodu napêdzanego silnikiem SEED 500 race oraz ¶lizgu z silnikiem SPEED 600. W obu modelach stosujê pakiety 6 - cio celowe. W ¶lizgu mierzony ci±g³y pobór pr±du wynosi ponad 15 A. Regulator po biegu jest lekko ciep³y (zamkniêty ma³y kad³ub). Konstrukcja wydaje siê byæ solidna. Niepokoj± mnie tylko wystaj±ce koñcówki p³ytki przeznaczone (tak mi siê wydaje) miêdzy innymi do mocowania. Wed³ug mnie nie jest to dobry pomys³ wzi±wszy pod uwagê mo¿liwo¶ci kolizji szczególnie w modelach samochodów. Ja jednak je¿d¿ê rekreacyjnie. Regulator jest hermetyczny (wykonanie navy) i mimo ¶ladów wody po biegu ¶lizgu jest wszystko OK. Przy tym regulatorze nie zauwa¿y³em zak³óceñ pracy aparatury ani jaki¶ szarpniêæ silnika. Silnik pracuje poprawnie na minimalnych jak i max obrotach. Mo¿na sterowaæ bardzo precyzyjnie (od pojedynczych obrotów wa³u). Reasumuj±c: regulator spe³ni³ moje oczekiwania.
Pozdrawiam Mariusz.
Reply to
Mariusz
U¿ytkownik "Mariusz" ...
Mam i takie i Hitechowskie SP 560 i 520. Wszystkie dzia³aj± OK. Zdecydowan± zalet± MDC jest wy¿sza czêstotliwo¶æ pracy - co wyra¼nie objawia siê prz niepe³nym (zw³aszcza ca³kiem ma³ym) wysterowaniu w samochodach. S±dzê, ¿e w ³odzi ma to mniejsze znaczenie. Mnie te¿ niezbyt odpowiada wykorzystanie p³ytki jako mocowania i to w dodatku tylko z jednej strony! - ale tak to Andrzej zaprojektowa³ i pewnie nie zmieni. Kolejn± zalet± jest cena - ale Hitecha te¿ mo¿na kupiæ taniej ni¿ za 220 z³.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Witaj !!! Razem z Mareckim pracujemy teraz nad projektem ¶lizgacza napêdzanego silnikiem Speed 600 Race. Planuje do niego pod³±czyæ reglerek jes-350 (mysle ze bedzie OK) A mo¿e macie jakie¶ do¶wiadczenia z takimi zestawami ? Troszkê siê obawiam czy reglerek nie pójdzie z dymem ;o)
Reply to
Marek C
Ja od dwóch lat do p³ywania zawodniczego w ECO std. stosuje JES350 (pobór pr±du silnika 22-24A) spisuje siê bdb. jak do tej pory mnie nigdy nie zawiód³, nie przeszkadza mu wilgoæ , oczywi¶cie do pewnego stopnia , bo po ca³kowitym zalaniu przestaje dzia³aæ , ale po wysuszeniu wraca do normy. I cena ok 146!!. Dla bardziej wymagaj±cych polecam czeskie MGM ful wypas, wiêcej nie mo¿na chyba wpakowaæ w taki regulator . Model 30A kosztuje ok200PLN. pzd. Robert
Reply to
Robert
nie w instrukci pisze wyrazie do 8.4 V a to ma byc regiel podobno do rekreacyjnej lodki pozdrawiam ArturN U¿ytkownik "Marecki" <mareckiUSUN snipped-for-privacy@icpnet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bl4q37$s2b$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
modelarstwo
Jaki silnik to jakas wiejska 380 SH :) to nie silnik :) a jak juz to poszedl szczotkotrzymacz jakbys zapomnial :) sam ogladales wiec badz precyzyjny :) ArturN U¿ytkownik "GrAbAgE" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bl4os5$pgk$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
modelarstwo
.... Mnie te¿ niezbyt odpowiada wykorzystanie p³ytki
Nie zmieni:) Ta p³ytka jest w zasadzie tylko no¶nikiem mechanicznym i nie ma siê od niej co oderwaæ. No, chyba ¿e potraktowaæ m³otkiem.... i to z sercem:) Prêdzej potrzaska plastikowe pude³ko hiteca ni¿ pêknie szklany 1.5mm laminat. Mechanika z za³o¿enia ma kszta³t zbli¿ony do serwa. Mocowanie ¶rubk± z jednej strony wystarcza, bo z drugiej wibracje s± amortyzowane przez dolutowane grube ptrzewody zasilania. W ka¿dym razie uszkodzenia MDC z przyczyn mechanicznych jeszcze w historii nie by³o.
Reply to
A.Grodecki
Patrzcie, o czym A.Grodecki do nas napisa³(a):
Ostatecznie mo¿na zamocowaæ regulator jak±¶ klamr±.
Reply to
Michał
U¿ytkownik "modelarstwo" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bl8cur$fac$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
To gdzie jest ta ostra eksploatacja ? Jazda zgodnie z instrukcja to jest normalna eksploatacja , ale nie o tym chcia³em dyskutowaæ. Podobnie jak Ciebie nie staæ mnie na eksperymenty , ale bardzo by mi pasowa³o gdyby ten regler chodzi³ na 8 celach . Pytam o to nie dlatego ¿e chce wyciskaæ z niego maksymalnie du¿o tylko mam pakiet 8 cel i by³oby mi³o jakbym móg³ go wykorzystaæ .
Wcze¶niejsze posty czyta³em , ale nie ma to znaczenia bo ja niejako pod³±czy³em siê pod ten w±tek z moim pytaniem . Nigdzie nie wspomnia³em o rodzaju ³ódki tylko zapyta³em czy bêdzie dzia³aæ na 8 celach . My¶lê ¿e wcze¶niej trochê siê nie zrozumieli¶my , ale teraz chyba wszystko bêdzie jasne .
Reply to
Marecki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.