Relacja z Aeroklubu Gdañskiego.

Zapraszam Wszystkich na relacjê z corocznej imprezy modelarskiej
"M£ODZI MODELARZE NA START 2004"
Zawody modelarskie trójmiejskich modelarni na organizuj±cym je co roku
Gdañskim Lotnisku Aeroklubowym w Pruszczu.
formatting link

--
___________
Pozdrawiam
Janusz S³owik
formatting link

Reply to
Janusz S.`Jasmin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.