Sanwa VG 600- instrukcja

Witam!
Postanowi³em zacz±æ zabawê z modelarstwem RC. Kupi³em Sanwe VG 600. Poszkuje
do niej instrukcji w jêzyku polskim. Je¶li kto¶ móg³by podes³aæ proszê na
mojego e-maila snipped-for-privacy@wp.pl . Z góry dziêkuje i pozdrawiam!
Bonczek
Reply to
graf
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.