Serwo Graupnera

Witam.
Czy serwo Graupnera wspó³pracuje z odbiornikiem Hitec.
Pozdrawiam.
Cyfrac
Reply to
cyfrac40
Loading thread data ...
cyfrac40 napisał(a):
Hej !
Bez problemu. I na odwrót także, tzn. serwo Hitec w odb. Graupner. Mam w modelach obie kombinacje, to wiem :-)
Pozdr vonsky
Reply to
Piotr Szymanski
cyfrac40 napisał(a):
Hej !
Bez problemu. I na odwrót także, tzn. serwo Hitec w odb. Graupner. Mam w modelach obie kombinacje, to wiem :-)
Pozdr vonsky
Reply to
Piotr Szymanski
Jeszcze jedno pytanko: Na stronie
formatting link
znalaz³em serwo za 35 z³. Wiadomo, jak cena taka jako¶æ. Czy serwo tego typu nadaje siê do sterowania ga¼nikiem w silniku spalinowym. Pozdr. cyfrac
Reply to
cyfrac40
Ja bym u¿y³ jakiego¶ "standardowego" serwa "normalnej" firmy. B±d¼ co b±d¼ nie zawsze mo¿na dolecieæ do lotniska po zga¶niêciu silnika wiêc lepiej wyeliminowaæ ka¿d± mo¿liw± przyczynê.
Reply to
mRqS

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.