uszkodzone serwo ?

Witam,
Roku temu dosta³em w prezencie 2 nowiutkie serwa, odpowiedniki HS55MG.
Jedno ju¿ lata³o a drugie le¿a³o w szafie czekaj±c na nowy model.
Wczoraj, koñcz±c sklejaæ Twinstara, wpi±³em oba serwa w skrzyd³o jako
sterowniki lotek. Pod³±czy³em je do jednego kana³u poprze przed³u¿acz
typu trójnik. Serwo dotychczas nie uzywane "zwariowa³o".
Po serii testów na go³ym ju¿ kanale, wygl±da to tak: w³±czenie napiêcia
na odbiornik, serwo idzie w skrajne po³o¿enie i tam drga. Czasem
znów chodzi w lewo/prawo, tam i z powrotem, samo. Oczywi¶cie, nie reaguje
na sygna³y z aparatury.
Sprawdza³em inne serwa, wszystkie chodz± poprawnie na tym samym kanale
co by oznacza³o, ¿e dobiornik jest ok.
Pytania:
- czy mog³em to JA zepsuæ serwo, przez np. z³e pod³±czenie (nie wiem jak, bo
wtyki s± idiotoodporne, ale kto wie)?
- czy taki serwo jest do naprawienia ?
Proszê o poradê, jesli kto¶ mia³ taki przypadek.
Pozdrowienia,
Adam
Reply to
Adam Wieczorek
Loading thread data ...
Użytkownik Adam Wieczorek napisał:
[..]
[..]
byc moze potencjometr w serwie ma nalot, jesli jest to rozbieralne mozna psiknac mu jakiegos kontaktu do potencjometrow na warstwe rezystywna
Reply to
AlexY
Ha! chyba zbyt "nabo¿nie" podchodzi³em do skomplikowanych mechanizmów RC, rozkrêci³em drania i znalaz³em przyczynê. zêbatka zewnêtrzna ma w sobie o¶kê wewnêtrzn± obracaj±c± potencjometr. ³±czenie poprzez plastikow± wpraskê "na klej", pu¶ci³o. Jako, ¿e pu¶ci³o w po³o¿eniu: wychylone, uk³ad próbowa³ wyprostowaæ do stanu 0. Na razie kapn±³em tyci± kropelkê cyjanu i poczekam parê godzin, mo¿e z³apie. Do¶æ dziwne rozwi±zanie, uk³ad za 150z³ trzyma siê na kropli kleju. Nie wiem jak jest w oryginalnych Hitecach, to moje cudo ma niemieck± markê Conrad. Wydawa³oby siê, ¿e wyroby selekcjonowane na niemiecki rynek powinny mieæ podwyrzszony stopieñ jako¶ci.... Niestety, od kilku lat obserwujê dziadowienie tamtego rynku. Kiedys by³o drogo ale gut i sicher. Teraz, cenowy wy¶cig szczurów grzebie jako¶æ na legendarnym rynku. pech.
Pozdrowienia,
Adam
Reply to
Adam Wieczorek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.