[Sklep] CenturyHeli

Witam
Czy kto¶ z was robi³ zakupy w sklepie
formatting link

je¶li tak to czy mo¿ecie siê podzieliæ jakie s± koszty przesy³ki
do Polski ??? Strona jest tak fajnie zrobiona ¿e przy koñcowym
podliczeniu rachunku pokazuje shipping = 0 z informacj±
¿e koszty bêd± doliczone w zale¿no¶ci od adresu odbiorcy :)
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Krzysztof "TTQ" Pick" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:co3vgq$r1u$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
PeKlesyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.