spam ?

Witam
kupi³em sobie model super chimpuk w wimarexie i producent zaleca do niego
6,5 cm ale jak on wazy 2,5 kg to wydaje mi siê ze powinien byæ co najmniej
8,5 cm . Co radzicie jaki silnik kupiæ ? A mo¿e kto¶ ma zbêdny i za
przyzwoita cenê odst±pi ?
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
Witam :) mo¿e jestem nietypowy ale 1 - cena i koszt paliwa mam wra¿enie ze te silniki s± przereklamowane ale mam ma³e do¶wiadczenie z silnikami spalinowymi wiec mogê siê myliæ Marek S
Reply to
Marek S
Witam
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eq825m$hf7$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Wszystko zale¿y od przypraw i sposobu podania. Ja sie nimi zajadam od 4 sezonów i s± naprawdê smakowite ;-) Napisz co Ci w nich nie smakuje. A próbowa³e¶ w ogóle czy tylko s³ysza³e¶, ¿e s± niedobre? Mamy na lotnisku kolegê, który nie lubi elektryków. Po rozmowie u¶wiadamiaj±cej okaza³o siê, ¿e nigdy ¿adnego nie próbowa³ ugry¼æ. Mo¿e u Ciebie to samo?
Reply to
invalid unparseable
Witam pewnie tak jest jak na razie to mam MVVS 10 cm i chodzi jak szatan bez problemów i stary poczciwy MVVS 3,5 cm ten tez chodzi jak szatan . a ceny tych silników s± znacznie ni¿sze . No mo¿liwe ze to dobre silniki ale znam ludzi którzy twierdza ze tylko MVVS inni ST z pier¶cieniem ........ Za OS mogê kupiæ 4 T ASP . Problem w tym ze jak zaczyna³em to by³a tylko carl zaiss jena i by³ spokój oooooooo :) Marek S
Reply to
Marek S
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eq84lc$r2n$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Cze¶æ! OS'y, zdecydowanie nie s± najtañsze, a i te¿ nie najmocniejsze. Chocia¿by ostatnie ASP/Magnum czy Thunder Tigr'y bij± OS'y na g³owê ALE....¿aden z producentów nie mo¿e dorównaæ Japoñcom w jako¶ci wykonania, a co za tym idzie kultur± pracy i szerok± tolerancj± na regulacjê. Jak dobrze wyregulujesz OS'a to do koñca sezonu, a mo¿e i d³u¿ej mo¿esz siê wogóle nie dotykaæ do iglicy. Ja tak przelata³em ca³y sezon ma moim 46AX :-) Mo¿esz równie¿ zapomnieæ o ga¶niêciu w locie - no chyba ¿e skoñczy sie paliwo ]:-> i za to OS jest ceniony i lubiany. Je¶li kto¶ dobrze zna siê na silnikach i wie jak je wyregulowaæ, jakie paliwo dobraæ, generalnie "co je boli" to spokojnie mozna wybraæ co¶ tañszego i mocniejszego. Ogólnie im wiêkszy motorek tym mniej jest wra¿liwy na niedok³adno¶ci. Mia³em kiedy¶ MDS'a 25 cm i chodzi³ jak najlepszy OS :-D Gorzej ju¿ by³o z MDS'em 2,8 cm3, natomiast OS 3,5 cm3 nawet po 4 sezonach latania, la³ ju¿ paliwo zu¿yt± przedni± panewk±, a i tak chodzi³ jak z³oto. Tak czy siak, je¶li chodzi o jako¶æ wykonania to tylko Japoñczyki.
Reply to
Vex

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.