[Spam] Silnik benzyna 3W 60ccm.

Silnik benzyna 3W 60ccm. Mo¿e kogo¶ zainteresuje taki silnik.Zosta³
przywieziony z Niemiec przed ¶wiêtami. Jest to chyba silnik starszej
generacji gdy¿ nie widzê go w obecnym katalogu firmy 3 W.Kompresjê ma bardzo
dobr±, t³ok - patrz±c przez okienko wylotowe jest prawie czysty.Do silnika
jest za³o¿ony t³umik ZDZ 60 (idealnie pasuje). Silnika jeszcze nie pali³em,
gdy¿ w okresie ¶wi±tecznym s±siedzi mogliby nie zdzier¿eæ.Cena za
silnik,zap³on,t³umik i ¶mig³o - 1350z³. Zainteresowanym pode¶lê zdjêcia.
Mo¿liwy odbiór osobisty - mieszkam na ¦l±sku za Raciborzem. Pozdrawiam
Andrzej.
Reply to
Andik
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.