Thunder Tiger - Christen Eagle (??)

Cze¶æ, czy mia³ kto¶ do czynienia z modelem Thunder Tiger - Christen Eagle
(??) Dotar³y do mnie s³uchy, ¿e dziewczyna chcê mi go kupiæ na urodziny :) a
nie chcia³ bym aby okaza³ siê totalnym nielotem. Wyczyta³em na jakim¶
zagranicznym forum, ¿e kto¶ mia³ z nim spore problemy. Podobno ciê¿ko
ustawiæ ¶rodek ciê¿ko¶ci, a model jest ogólnie ma³o stabilny. Z miejsca
zmieni³bym standardowy silnik na bezszczotkowca o ci±gu 450 gram. Z góry
wielkie dziêki!
Reply to
Vex
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.