Zapraszamy 19 sierpnia na Piknik Modelarski

Zapraszamy na Piknik Modelarsko-Paralotniowy, oraz na pierwsze w
Be³chatowie zawody modeli szybowców i motoszybowców. Swój udzia³
zapowiedzieli koledzy z Pabianic z modelarni RCPABIANICE, Dla zwyciêzców
konkurencji bêd± upominki i nagrody, bêdzie grill dla uczestników. My¶lê ¿e
bêdzie te¿ ¶wietna atmosfera. Zawody nie bêd± liczone w pucharze
województwa. W okolicach 5 sierpnia przedstawimy na stronie karty
zg³oszeniowe, oraz pe³ny plan imprezy. Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych modelarstwem oraz sportami lotniczymi. Szczegó³owy plan
dojazdu znajdziecie w temacie STARTOWISKO - Mapa.
formatting link

Pozdrawiam Marek F z Be³chatowa
Reply to
FRED
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.