PIKNIK MODELARSKI

Mam przyjemno¶æ zaprosiæ wszystkich mi³o¶ników miniaturowej awiacji na
PIKNIK MODELARSKI, którego jednym z elementów bêdzie zlot posiadaczy i
sympatyków "kultowego" modelu "Wicherek". Chêtni bêd± mogli wzi±æ udzia³ w
zawodach tych modeli w wersji RC (dowolnego rozmiaru) rywalizuj±c o ciekawe
nagrody. Oceniana bêdzie jako¶æ wykonania i precyzja pilota¿u. Impreza
odbêdzie siê 8 sierpnia na opuszczonym przez wojsko lotnisku przy wsi Wilcze
Laski ko³o Szczecinka (po³owa odleg³o¶ci miêdzy Pi³± a Koszalinem). Warunki
terenowe s± idealne (nawie¿chnia asfaltowa i trawiasta). W czasie PIKNIKU
bêdzie trwa³a gie³da modelarska oraz podjêta zostanie próba ustanowienia
rekordu ¶wiata w ilo¶ci "Wicherków" przebywaj±cych jednocze¶nie w powietrzu.
Na go¶ci czekamy ju¿ od 9:00. Od uczestników pobierane bêdzie na miejscu
wpisowe w wysoko¶ci 10 z³. Mile widziani bêd± wszyscy modelarze lotniczy
niezale¿nie od preferowanych klas i posiadanych umiejêtno¶ci.
Proszê o wcze¶niejsze zg³oszenie przyjazdu - Piotr Pindral tel. 0-94 37 479
59 snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
Piotrek Pindral
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.