Temperatura drutu oporowego

Jak obliczyæ temperaturê drutu oporowego?
Reply to
Tomasz Rosinski
Loading thread data ...
Mysle ze dok³adnie to nie da rady. Tylko w duzym przybli¿eniu. No bo straty ciep³a bêd± zale¿a³y od bardzo wielu czynników-chcia¿by od tego czy drut bêdzie pionowo czy poziomo. Od tego bêd± zale¿a³y wszystkie mozliwe liczby Prandla, Niuselta, Graschoffa i bóg wie jeszcze kogo i trzeba by siê naliczyæ, pe³no wspó³czynników poprzyjmowaæ i i tak Ci wyjdzie PIxdrzwi. Chyba ³atwiej by by³o jakie¶ specjalizstyczne tablice znale¼æ. Tak ja to widze na podstawie skapych informacji wyniesionych z przedmiotu "wymiana ciep³a". _____________________________________MAT________
Reply to
Łagoda
no i oczywi¶cie bêdzie zale¿a³o jeszcze od temperatury i rodzaju o¶rodka otaczaj±cego, prêdko¶ci p³ynu otaczajcego, od stopnia zaekranowania (straty przez promieniowanie)........................................
Reply to
Łagoda

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.