Halogen

Mam gor±c± pro¶bê o radê mo¿e najpierw powiem co kupi³em i proszê okre¶liæ
czy to dobry wybór .
Halopak mini sensor max 150 W model HZD 101 napiêcie zasilaj±ce 230 V, 50
HZ ¬ród³o ¶wiat³a Max 150W, R7s, 75mm,
I teraz przedstawiê swój problem :
Jak pod³±czyæ ten halogen aby na bramie wjazdowej w³±czy³ sie wraz z
uruchomieniem dzwonka b±d¼ mini alarmu co spowoduje powiadomienie stró¿a ze
kto¶ sie tam krêci .
Problem jest te¿ nastêpuj±cy poniewa¿ brama i stró¿ówka jest oddalona na
jakie¶ 150 metrów .. radiowo odpada bo jest du¿o z kolei kabel tylko jaki
pewnie bêdzie drogi i nie bêdzie to wygl±da³o estetycznie na drzewach.
Pozdrawiam
Reply to
pola21
Loading thread data ...
U¿ytkownik "pola21" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:elhgp8$4b0$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Chodzi o to, by sensor ruchu jednocze¶nie powiadamia³ stró¿a, ¿e siê zapala? Bo nie ca³kiem rozumiem problem.
Reply to
Robert Tomasik
U¿ytkownik "pola21" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:elj2p5$gat$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
My¶lê, ¿e najtañszym rozwi±zaniem bêdzie poczekaæ ze dwa dni. Skoro stró¿ wczoraj mia³ 150 metrów do bramy, a dzi¶ ju¿ tylko 100 metrów, to najdalej za dwa dni powinien siê znale¼æ w jej bezpo¶rednim s±siedztwie. Pewnym problemem mo¿e byæ, gdyby jednak siê tam nie zatrzyma³, bo za kilka dni ch³op mo¿e siê znale¼æ w s±siedniej gminie, no ale wówczas zawsze mo¿na zatrudniæ innego ciecia, który bêdzie mia³ bli¿ej :-)
A tak na powa¿ne, to s±dzê, ¿e najpro¶ciej bêdzie za³o¿yæ drug± czujkê i to radiolini± pod³±czyæ do jakie¶ stosownej centralki. Bo takie rozwi±zania s± gotowe w sklepach za sensowne pieni±dze. Na dystansie 100-150 metrów otwartej przestrzeni powinno spokojnie dzia³aæ.
Oczywi¶cie mo¿na by by³o zacz±æ siê bawiæ w uk³adanie kabla, ale raczej takim 200 metrowym kablem w ziemi 238 V nie pu¶cisz w szeregu z lamp±, bo trzeba by by³o spory przekrój. A wiêc trzeba by by³o kombinowaæ jaki¶ przeka¼nik. Bêdzie to skomplikowane, a przy okazji pewnie podatne na uszkodzenia.
Reply to
Robert Tomasik

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.