pekly klemy na stadione

formatting link

"Z powodu problemów technicznych przerwano prace zwi±zane z
podniesieniem dachu na Stadionie ¦l±skim. Pêk³y klemy ³±cz±ce liny.
[...] dzi¶ wieczorem na stadion maj± przyjechaæ projektanci obiektu,
a tak¿e przedstawiciele hiszpañskiej odlewni Guivisa, w której
powsta³y klemy
To nie pierwszy problem z klemami. Pierwsze, zamawiane w Polsce te¿
pêka³y. W zwi±zku z tym Mostostal zmieni³ ich dostawcê. Nowe,
produkowane w Hiszpanii przesz³y w maju pierwsze testy. Wyniki
okre¶lano jako "bardzo dobre". "
Ciekawe - blad projektanta czy wykonawcy ?
Ale w koncu Mostostal ma jakies doswiadczenie z linami - i co, nie ma
juz sprawdzonego polskiego dostawcy ? Strach na stadion chodzic, po
moscie jezdzic :-)
J.
Reply to
J.F
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.