Regulator PID

Dosta³em do uruchomienia zmontowany regulator PID oparty na SO 4201 - 5R na
p³ytce "drukowanej".
Oparty = "zer¿niêty" z oryginalnej p³ytki ale sposobem rysowania po³±czeñ
elementów metod± wzrokowo-o³ówkow±.
Na podstawie tego rysunku kto¶ zrobi³ p³ytkê drukowan± i zamontowa³
elementy.
Mam w±tpiwo¶ci co do niektórych po³±czeñ, uk³ad nie dzia³a, zasilacz spalony
i s± zwarcia nielogiczne pomiêdzy elementami.
Poszukujê schematu ideowego tego regulatora a uk³ad PID jest prac±
maturaln±, która ma byæ oddana za miesi±c.
Chcia³bym pomódz maturzy¶cie jednak bez schematu ... dla mnie to jest zbyt
du¿y wysi³ek.
Help me :) please.
Reply to
Asimo
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.