silnik w kulce

Zacznij od kółka. Takie rozwiązania już widziałem dawno, wielkie kółko, w środku siedzenie i silnik. Było to dzieło zdaje się bratniego przodującego narodu.

Reply to
Krawat
Loading thread data ...

Nie tylko

formatting link
tez w innych krajach :-)

J.

Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.