współczynnik przejmowania ciepła

Proszę o pomoc w takiej kwestii:
? jakie jest praktyczne zastosowanie przekształconego równania opisującego
przejmowanie ciepła :
alfa=delta Q/A*delta
gdzie alfa-współczynnik przejmowania ciepła
z góry dziękuję
mariusz
Reply to
mariusz
Loading thread data ...
Witaj Mariuszu! W warunkach ustalonych iość ciepła przekazywaną na drodze wnikania określa równanie Q = alfa * A * [T1 – T2] * tał gdzie: Q – ilość przekazywanego ciepła alfa – współczynnik przejmowania [wnikania] ciepła, A – powierzchnia przejmowania ciepła [T1 – T2] – różnica temperatur przy przejmowaniu ciepła tał – czas Jeśli teraz obie strony podzielimy przez tał to otrzymamy Q/tał = alfa * A * [T1 – T2] Q/tał = Q z gwiazdką – natężenie przepływu przejmowanego ciepła Stąd Q z gwiazdką = alfa * A * [T1 – T2] Z powyżśzego równania w zakresie niewielkich przyrostów natężenia przepływu ciepła deltaQz gwiazdką spowodowanych niewielkimi przyrostami różnicy temperatur delta[T1 – T2] otrzymuje się równanie deltaQ z gwiazdką = alfa * A * delta [T1 –T2] I stąd alfa = [delta Q z gwiazdką]/ {A* delta [T1 – T2]} Co można zdefiniować słownie: przy stałej powierzchni przejmowania ciepła, współczynnik przejmowania ciepła jest wprost proporcjonalny do przyrostu natężenia przejmowanego ciepła i odwrotnie proporcjonalny do przyrostu różnicy temperatur przejmowania ciepła.
Ale nie rozumiem po co te kombinacje. Bo jeszcze nie słyszałem aby ktoś wyznaczał współczynnik przejmowania ciepła na zasadzie bilansu przyrostowego. A piszę o tym dlatego, że sam kiedyś prowadziłem badania współczynnika przejmowania ciepła dla transformatorów chłodzonych powietrzem. Pozdrawiam Andrzej
Reply to
Andrzej Gdula

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.