480 BB Race a 480 Race

Czesc,
Troche bylo tego typu pytan ostatnio, ale wnioski z nich byly zupelnie
odmienne od tego co widze ja, wiec pozwole sobie zapytac starych wyjadaczy.
480 BB Race kosztuje w CSM ok 200pln, 480 Race juz tylko ok. 120.
Sprawdzilem konfiguracje z tym silnikami w Motocalcu dla platowca Castora z
ArtHobby (przekladnia 3,8:1, 11x8, 700AR) i wychodzi wprost, ze ten BB jest
gorszy od Race. BB bierze wiekszy prad (o ok 1A) a daje mniejszy ciag i
PSpd. Oczywiscie czas pracy tez mniejszy.
Prosze wiec o wyjasnienie, po co placic dodatkow± stówe? Wyjasnienia dawane
dla 280 i 280BB byly bardzo oczyswiste. Za t± dodatkow± stówe tam dostawalo
sie jakies dodatkowe 10000 obrotow, a tu?
Serdecznie prosze o wyjasnienie.
Pozdrawiam,
Marcin
Reply to
Marcin Klimowicz
Loading thread data ...
Akurat u Alexa zesz³o dzi¶ na podobn± dyskusjê, na temat sensu ³adowania ³o¿ysk kulkowych do bezszczotek. Wyg³osi³em tam tak± teoriê, ¿e ³ozyska kulkowe z pewno¶ci± wp³ywaj± znacznie na ¿ywotno¶æ ³ozyskowania, natomiast wp³yw na parametry sprawno¶ciowe, byæ mo¿e wcale nie jest zauwa¿alny, jako ¿e te ³ozyska nie pracuj± pod szczególnie du¿ymi obci±¿eniami poprzecznymi. Jednak w przypadku napêdu szczotkowego, trwa³o¶æ ³o¿yskowania nie ma specjalnie znaczenia, bo tam szybciej niz panewki, polec± szczotki i komutator. Skoro twierdzisz, ¿e w/g parametrów nominalnych nie ma zysku na obrotach, to osobiscie zupe³nie nie widzê sensu dop³acania za literki BB :) Warto ewentualnie zwróciæ uwagê na jako¶æ szczotek w obu modelach. Je¶li np. w tym ³ozyskowanym s± szczotki w postaci klocków dociskanych sprê¿ynami w prowadnicach, a w tym tañszym by³yby takie na miedzianych sprê¿yno-blaszkach, to ju¿ by³by istotny powód do dop³acenia. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dzieki za odpowiedz. Jezeli ktos jeszcze ma jakis pomysl, to bardzo prosze o komentarz. Czy naprawde doplata za BB to tyle co doplata za 3 paski do dresow? ;-)
Marcin
Reply to
Marcin Klimowicz
U¿ytkownik Marcin Klimowicz snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:civgu5$fjq$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
no nie ca³kiem, zauwa¿, ¿e istniej± inne modele ni¿ lataj±ce i inne konfiguracje ni¿ napêd bezpo¶redni lub przek³adnia planetarna (wspó³osiowa). ³o¿yska znakomicie zwiêkszaj± ¿ywotno¶æ maszyny przy znacznych (proporcjonalnie) obci±¿eniach promieniowych. Teoretycznie wiêc, pomog± w ka¿dym przypadku stosowania klasycznej przek³adni o zazêbieniu zewnêtrznym.
Reply to
Renart F.
Tez racja. Dzieki.
Jednak swoja droga, czy naprawde wlozenie lozyska (a raczej dwoch?) az tak bardzo zwieksza koszty jednostkowe produkcji, zeby silnik bylo drozszy o jakies 60%? Czy koszt wyprodukowania tego lozyska jest rowny kosztowi wyprodukowania reszty silnika? Poza tym, jako ze rzecz dzieje sie w Chinach, a ostatnio widzialem nowe myszki komputerowe za 7 z³ stamtad wlasnie, wciaz nie moge sie nadziwic cenie tych silnikow.
Pozdrowienia. Marcin
(wspó³osiowa).
zewnêtrznym.
Reply to
Marcin Klimowicz
Nie mia³em w rêku 480Race BB, aby porównaæ oba silniki, ale spodziewam siê, ¿e ró¿nic po prostu mo¿e byæ wiêcej ni¿ tylko rodzaj ³o¿yskowania. Ceny takich ³o¿ysk detalicznie wahaj± siê miêdzy 5 i 35z³ wedle mojego rozeznania - zale¿y od jako¶ci. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.