[spam] Serwa GWS jeszcze raz

Witam,
W zwi±zku z du¿ym zainteresowaniem serwami GWS MINI L wystawiam ponownie:
formatting link
równie¿ na pozosta³e aukcje:
formatting link
?item=31594091
formatting link

Marcin Sommer.
formatting link

Reply to
Marcin Sommer
Loading thread data ...
Fajna reklama.
Wystawianie na grupie tach linkow jest niezgodne z przepisami Allegro. Proponuje jeszcze dodac: "Niezainteresowanych serdecznie przepraszam."
Reply to
Doman
Zainteresowanie naprawdê by³o, pierwsza aukcja rozesz³a siê w kilka godzin (w pierwszym moim spamie jest do niej link). W przeciwnym wypadku nie pisa³bym takich bzdur.
Przepraszam, doda³em za pierwszym razem (w±tek z 20.09.2004), teraz przeoczy³em. Pójdê siê wstydziæ :-P
Pozdrawiam, Marcin Sommer.
Reply to
Marcin Sommer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.