Czy nadajnik Mc-16/20 graupnera

Czy nadajnik Mc-16/20 graupneraz wyci±gniêtym kwarcem po pod³±czeniu do
³adowarki powinien dzia³aæ (wy¶wietlaæ co¶ na wy¶wietlaczu ) ?
Reply to
grim
Loading thread data ...
Je¶li nie w³±czysz nadajnika, to nic nie zobaczysz na wy¶wietlaczu. Nadajnik w ¿aden sposób nie sygnalizuje procesu ³adowania.
Nadajnik z wyci±gniêtym kwarcem bêdzie siê ³adowaæ
Pozdrawiam Jacek
U¿ytkownik "grim" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dp961o$qnh$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Jacek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.