Hitec Elektron 6 czy Rex 7

Witam.
No w³a¶nie, stan±³em przed takim wyborem i nie wiem który odbiornik wybraæ.
Dodam, ¿e ró¿nica w ilo¶ci kana³ów jest dla mnie w tym przypadku pomijalna.
Reply to
SO
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.