Ikar/Graupner

By³a sobie firma Ikar...
adres SuchyLas/Poznañ
No i siê wziê³a i kiedy¶ przemianowa³a i przenios³a...
nawet raz j± kiedy¶ znalaz³em, ale jako¶ znów zgubi³em namiary
czy mo¿e kto¶ z Was ma aktualne namiary na Ikara ?
potrzebujê blaszki (maskownice) do MC-12
PMK
Reply to
PeKlesyk
Loading thread data ...
Jak donosi MODELARZ adres Ikara to
formatting link

U¿ytkownik "PeKlesyk" snipped-for-privacy@wierzbie.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e2jf6p$3vg$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Grzesiek
to ja w celach poszukiwawczych na przysz³o¶æ dodam s³owa kluczowe:
Ikar
Graupner
Nowy
dziêkujê :)
PMK
Reply to
PeKlesyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.