Kyosho Trainer 40 - jaki profil ?

Witam!
W internecie znalaz³em ¿e Kyosho Trainer 40 ma profil skrzyde³: Semi
symmetrical high-wing
Niestety tego profilu nie mogê znale¼æ w programie Profili.
Byæ mo¿e profil ten wystêpuje on równie¿ pod inn± nazw±.
Czy kto¶ wie mo¿e poda jakim oznaczeniem znajdê ten profil ?
Kolega chce zbudowaæ takie same skrzyde³ka, ale jest problem z profilem.
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek
Loading thread data ...
To niewiele mówi±ca nazwa, nie podaj±ca o który profil dok³adnie chodzi. Ogólnie mówi±c: niesymetryczny dwuwypuk³y. Z góry bardziej, z do³u mniej.
Lukasz
Reply to
Lukasz Stela
U¿ytkownik Marek snipped-for-privacy@poczta.of.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:4181335c$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Jak napisa³ £ukasz powy¿ej z góry bardziej ni¿ z do³u ;o) najczê¶ciej SA to profile NACA 2312 do 2320 albo 2412 do 2420, w "Profili" jest b³±d w nazwie tego pierwszego - jest zapisany jako 23012 i wystêpuje tylko o takiej grubo¶ci. Ale z tym sobie poradzisz, pogrubienie to nie problem. Profil serii23xx - pomimo "brzydszej optyki" - ma ³agodniejszy przebieg charakterystyki, zw³aszcza przy duu¿ych katach natarcia (start, l±dowanie) i mniejszy wsp. oporu przy zerowych katach (lot z du¿± prêdko¶ci±). seria 24xx jest znacznie korzystniejsza w ¶rodkowym zakresie katów natarcia (czyli pomiêdzy ww. stanami lotu). Dla Re wynosz±cej ok 100'000. Zreszt± to wszystko mo¿esz przecie¿ "wydmuchaæ" w "wirtualnym tunelu aerodynamicznym" programu.
Reply to
Renart F.
Poszuka³em dok³adniej w sieci i wychodzi ¿e jest to profil: Clark-Y
Reply to
Marek
Semi symmetrical oznacza profil dwuwypukły niesymetryczny, a nie Clark Y, który jest przykładem profilu płaskowypukłego.
Reply to
Boogie

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.