Montowanie silnika spalinowego w modelu - jak ?

Jak montujecie silnik i dlaczego? Czy zamontowanie silnika pod k±tem z uwagi
na wylot spalin i ewentualne zabrudzenia modelu ma jaki¶ wp³yw na mo¿liwo¶ci
lotne,
np. przewa¿anie w kierunku t³umika?
Jakie jest najlepsze zamontowanie?
Lesster
Reply to
Gelerth
Loading thread data ...
Widzê ,¿e kolega czeka na cud. Jak widaæ z ilo¶ci postów wszyscy lataj± a nikt nie potrafi doradziæ/podzieliæ siê do¶wiadczeniem.
pozdrawiam ¿yczê cierpliwo¶ci
dinozaur
Reply to
dinozaur
Ja ogólnie preferuje ustawienie cylindrem w górê, ewentualnie w cylindrem w bok ( wydech w dó³) jednak w niektórych modelach ( makieta ) konstrukcja modelu wymusza zamontowanie silnika, g³owica w dó³.
Mog± wynikaæ z tego ró¿ne komplikacje ( pisa³em ostatnio o spostrze¿eniach na temat Os maxa 46 LA zamontowanego g³owica w dó³)
Przy po³o¿eniu g³owic± w dó³ o wiele ³atwiej zalaæ silnik przy rozruchu.
Ale jaki to ma wp³yw na w³asno¶ci lotne ?? Raczej ¿adne.
Reply to
Pietrzyk Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.