MPX Cockpit MM z odbiornikiem RX-9 SYNTH DS IPD

Witam,
Na skutek przykrego wypadku i rozbicia wy¶wietlacza w RoyalEVO, zmuszony
jestem korzystaæ z "zapasowej" aparatury, któr± jest poczciwy staruszek
CockpitMM (V11) PPM 7 kana³ów. Jedyny odbiornik jaki posiadam to MPX RX-9
[synteza, FM/PPM, dual conversion, IPD).
Po resecie kana³u odbiornik z³apa³ sygna³ z Cockpita i wygl±da na to, ¿e
wszystko dzia³a... w domu.
Bardzo proszê napiszcie mi, czy taka kombinacja nadajnika (zwyk³y PPM z
koñca XX wieku ;-) z odbiornikiem z syntez± i "bajerami" typu IPD, jest
bezpieczna? Wygl±da, ¿e sprzêt ze sob± wspó³pracuje, ale czy mog± sie
pojawiæ, np. problemy z zasiêgiem, gubieniem sygna³u, etc.?
serdecznie pozdrawiam,
qrdl
Reply to
qrdl
Loading thread data ...
Witam,
U¿ytkownik "gizmacz" <giz snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:g4u78m$ani$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
Dziêkujê za odpowied¼. Je¶li chodzi o sprawno¶æ, to odbiornik lata na bie¿±co, a Cockpit troszkê przele¿a³ nieu¿ywany (tj. 2 lata by³ od czasu do czasu wykorzystywany jako aparatura ucznia), ale chyba nie zaszkodzi³o to mu, przynajmniej mam tak± nadziejê :-). Do wymiany s± akusy, które ju¿ od dawnna siê tego stanowczo domaga³y :-)
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
U¿ytkownik "qrdl" snipped-for-privacy@spam.com napisa³ w wiadomo¶ci news:g4u5pt$7op$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
Bêdzie dobrze. Te¿ stosowa³em identyczn± kombinacje. Tak naprawdê sygna³ Evo od Cockpita prócz syntezy i ilo¶ci kana³ów niczym siê nie ró¿ni.
Pozdrowienia, Tomek
Reply to
Vex
Witam sygna³ PPM jest syganlem ogólnie stosowanym wiec tu nie powinno byæ k³opotów ale rad¿ê sprawdziæ zasiêg :) Marek S
Reply to
Marek S

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.