Nowy Multiplex Cockpit SX ?

Cze¶æ!
mam pro¶bê o opiniê do osób korzystaj±cych, lub maj±cych do¶wiadczenie z
nowym Multiplex'em Cockpit SX. Interesuj± mnie wszystkie za i przeciw. Jak
siê sprawuje modu³ syntezy, zasiêg, wra¿liwo¶æ na zak³ócenia,
oprogramowanie? Czy wspó³pracuje z innymi odbiornikami np. Hitec'a. Mój
stary Cockpit bez problemu dzia³a³ z prostym odbiornikiem Hitec'a HFS-04MI+.
W zestawie jest z odbiornikiem Multiplex RX-7-SYNTH IPD. Opinie o tym
odbiorniku równie¿ bardzo mile widziane.
Z góry bardzo dziêkujê!
Pozdrawiam serdecznie,
Tomek
Reply to
Vex
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.