nowy Sklep MODELARSKI online!!

Chcialbym poleciæ ca³kiem ciekawa stronke:
formatting link
sklep modelarski w Bielsku Bia³ej!!
Maj± tam ca³kiem ciekawe i atrakcyjne ceny!!
Reply to
cos
Loading thread data ...
ale interfejs maj± ca³kiem do pupy
mnie, na przyk³ad, straszy ta pusta bia³a strona po otworzeniu kategorii
PMK
Reply to
PeKlesyk
Ja sie a¿ zarejstrowa³em , bo by³em pewien, ze dopiero rejestracja umo¿³iwi przegl±d magazynu / taka starcza naiwno¶æ/ , ale poczekajmy sklep sie dopiero rozwija. Ponadto trzeba mieæ bardzo du¿o kasy na otwarcie sklepu modelarskiego z pe³nym asortymentem , to tak jak dawniej /30lat temu / fotooptyka 15 ty¶ art. ktore trzeba by³o mieæ w sklepie , a interes tak pewny jak fala na wodzie /szczególnie dzisiaj . internet, mo¿³iwo¶æ zakupu wszêdzie i po jak najni¿szych cenach .Ju¿ to przerobi³em . ¯yczê jednak powodzenia szefostwu
Reply to
jerzy

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.