Odp: Sanwa RD8000 - zasilanie

Ja mam Sanwê RD6000. Fabrycznie by³a wyposa¿ona w akku 600mAh. Jednak to stanowczo za ma³o. To jest komputer - ci±gnie jak smok. Te 600mAh starcza na jakie¶ 1.5 godz. Przynajmniej po tym czasie aparaturka alarmuje, ¿e ju¿ za niskie napiêcie.
Do odbiornika stosujê 600mAh i w zupe³no¶ci wystarcza.
£ukasz
U¿ytkownik bigben snipped-for-privacy@tlen.pl w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:c9g745$4lh$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Lukasz Stela
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.