popularne kleje

Poniewa¿ jestem zainteresowany rodzajami klejów jakich u¿ywacie, a
jednocze¶nie przyda³a by siê taka informacja wielu innym modelarzom
proponujê aby zebraæ dostêpn± wiedzê w formie ¶ci±gi (do wykucia na blachê
:)). Gdyby powsta³o co¶ obszernego mo¿na by to umie¶ciæ gdzie¶ na www, mo¿e
PWM?
Proszê chêtnych do dzielenia siê do¶wiadczeniem o uzupe³nienie niniejszego
zestawienia:
1. ¯ywice poliestrowe:
dobre do:
nie nadaj± siê do: styropianu!,
2. ¯ywice epoksydowe: POXIPOL?, DISTAL, EPIDIAN,
dobre do:
nie nadaj± siê do:
3. ¯ywice poliuretanowe: BISON?
dobre do:
nie nadaj± siê do:
4. ?
5. ?
6. ?
Reply to
DMazur
Loading thread data ...
szpachlowania
Moim zdaniem bardzo dobry klej do blach i plastiku.
Pozdrawiam Bartek
Reply to
Bartosz Piotrowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.