[RC] - latanie i sterowanie :)

Witam
W³a¶nie pisze program do aparatury 4-kana³owej
w³asnego autorstwa. Zabawê z lataniem
RC chcia³em zacz±æ od jakiego¶ prostego
motoszybowca (jeszcze nie wybra³em). Do akrobacyjnych spalinówek
jeszcze bardzo d³uga droga :))).
Czy jest sens przewidzenia sterowania
nieliniowego, tz. nieliniowej reakcji
sterów na wychylenie dr±¿ka? Przegl±da³em
rozwi±zania aparatur fabrycznych i jest
mo¿liwo¶æ np. zastosowania funkcji wyk³adniczej.
Nie wiem czy na etapie nauki latania
i w trochê pó¼niejszym okresie bêdzie mi to
potrzebne i dlatego pytam siê ju¿ do¶wiadczonych
"pilotów". Co prawda wpakowanie tego do procka
nie jest du¿ym problemem, ale nie chcê mno¿yæ
niepotrzebnych funkcji.
TIA
Pozdrawiam
Darek
Reply to
Predator
Loading thread data ...
Z glebin modelarni ...
P> Witam
P> Właśnie pisze program do aparatury 4-kanałowej P> własnego autorstwa. Zabawę z lataniem P> RC chciałem zacząć od jakiegoś prostego P> motoszybowca (jeszcze nie wybrałem). Do akrobacyjnych spalinówek P> jeszcze bardzo długa droga :))). P> Czy jest sens przewidzenia sterowania P> nieliniowego, tz. nieliniowej reakcji P> sterów na wychylenie drążka? Przeglądałem P> rozwiązania aparatur fabrycznych i jest P> możliwość np. zastosowania funkcji wykładniczej. P> Nie wiem czy na etapie nauki latania P> i w trochę późniejszym okresie będzie mi to P> potrzebne i dlatego pytam się już doświadczonych P> "pilotów". Co prawda wpakowanie tego do procka P> nie jest dużym problemem, ale nie chcę mnożyć P> niepotrzebnych funkcji.
P> TIA P> Pozdrawiam P> Darek
Mnie osobiscie jako poczatkujacemu lataczowi taka funkcja bardzo pomaga. W poczatkowych lotach palce same staraja sie latas za dragiem. A tak stanowczo mozesz oslabic wychylenie draga w poczatkowej fazie lotow, a tym samym model bedze spokojniej reagowal na stery. A tym samym bedze mial wieksze szanse przezycia. Mnie osobiscie to sie przydaje.
MarCiu
Reply to
Marciu11 - Viper
Nie jestem pewien czy piszemy obydwoje o tym samym, poniewa¿ mo¿e trochê niejasno napisa³em o co mi chodzi. Czy Tobie przypadkiem nie chodzi o funkcje dual rate (wychylenie zmniejszone dwu - krotnie)? Je¶li o to, to nad t± funkcj± równie¿ zastanawia³em siê i z trochê mieszanymi uczuciami przewidzia³em ju¿ j± (czytaj±c co piszesz wnioskuje ¿e mój wybór by³ trafny). Mnie chodzi³o o zale¿no¶æ wychylenia sterów w zale¿no¶ci od dr±ga powi±zanych funkcj± wyk³adnicz±, czyli mniej czu³y dr±g w po³o¿eniach ¶rodkowych, natomiast "bardzo" czu³y w wychyleniach bli¿ej skrajnych. Mo¿esz wyja¶niæ o czym Ty napisa³e¶, bo byæ mo¿e w³a¶nie chodzi³o Ci dok³adnie o zale¿no¶æ wyk³adnicz± i pisz±c o "odczuleniu" sterów mia³e¶ w³a¶nie na my¶li mniejsz± czu³o¶æ blisko ¶rodkowej pozycji dr±ga.
Dziêki
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Wed³ug mnie MarCiu, napisa³ jak najbardziej na temat. Wychylenia wyk³adnicze czêsto stosuje siê jako zamiennik dual rate, bo w sumie daj± Ci podobny efekt do dual rate z t± zalet±, ¿e nie potrzebujesz nic prze³±czaæ. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Napisz jeszcze co Ty uwa¿asz o tej funkcji, warto (nie warto)? To ¿eby jeszcze bardziej zagmatwaæ, w takim razie maj±c ju¿ przewidzian± opcje dual rate do³o¿yæ jeszcze opcje "wyk³adniczego" sterowania, czy mo¿e zamiast dual rate sterowaæ "wyk³adniczo"?
Intuicyjnie my¶lê ¿e jednak dual rate (z liniowym odwzorowaniem sterowania) bêdzie siê trochê inaczej zachowywaæ ni¿ dr±g o skali wyk³adniczej. Ale to tylko intuicja i byæ mo¿e praktyka wykazuje co¶ innego (ja jeszcze niestety nie jestem praktykiem :(, ale do wakacji wytrzymam :)). Przepraszam ¿e tak mêczê ale chcê zbudowaæ nadajnik w maksymalnie zwartej postaci (bez zbêdnych klawiszy, prze³±czników, funkcji), ale nie chcê go upraszczaæ, ¿eby nie straciæ byæ mo¿e cennych funkcji w sterowaniu.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Tu Ci nie podpowiem. Mam co prawda obie funkcje w Eclipse, ale ich nie u¿ywam. Jak siê uczy³em to mia³em prostsz± aparaturê bez obu tych mo¿liwo¶ci. Z wypowiedzi innych mogê tylko powtórzyæ, ¿e niektórzy uwa¿aj±, ¿e opcja wychyleñ wyk³adniczych uczy "niezdrowych nawyków", ale z pewno¶ci± pomaga "niedo¶wiadczonej rêce". Mimo, ¿e nie mam na tym polu doswiadczeñ, osobiscie wydaje mi siê, ¿e: 1. Robienie obu funkcji w samodzielnie konstruowanej aparaturze z pewnosci± bedzie namna¿aniem niepotrzebnych opcji, którego chcia³e¶ unikn±æ. 2. Wygodniej bêdzie u¿ywaæ funkcji EXP ni¿ prze³±czæ poszczególne kana³y w dual rate w trakcie lotu. Zaznaczam, ¿e to drugie nie jest poparte u mnie praktyk±. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
"Dual rate" i "Expo" to dwie różne funkcje i stosuje się ich w innych celach.
Expo - o czym piszesz, pomaga w precyzyjnym sterowaniu modelu w zakresie małych wychyleń drążka, bez ograniczania maksymalnych wychyleń sterów. Jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza jak model ma tendencję do gwałtownej reakcji na stery a nie można już zredukować ich wychyleń. Przykład: model ze statecznikiem płytowym. Gdy zmniejszymy wychylenia tak by nie reagował bardzo nerwowo na wychylenie steru wysokości, to może nam maksymalnego wychylenia już nie starczyć go do loopingu. Wtedy, zaprogramowane expo, rozwiązuje nam problem w elegancki sposób. Prawie we wszystkimch moich modelach korzystam z tego dobrodziejstwa!
Pamiętaj jednak, że expo powinno być programowalne na pojedyncze kanały, a nie generalnie na wszystkie! W dobrych nadajnikach expo daje się ustawiać oddzielnie co do kierunku wychylenia pojedynczego steru. Inaczej gdy potrzebujesz tej funkcji na sterze wysokości miałbyś powiedzmy i na lotkach i sterze kierunku co było by niepożądane.
Dual rate - to jest poprostu zmieniany wyłącznikiem zakres wychyleń zaprogramowanych (niektórych) serw. Tak więc masz dwa przełączalne stany sterowania. Stosowane jest to często do modeli akrobacyjnych. Start i lądowanie przy normalnych wychyleniach - akrobacja przy pełnych. Tu użycie expo uniemożliwiło by precyzyjne sterowanie figur, a lądowanie czy start z pełnymi wychyleniami byłby bardzo trudny. Szczególnie nieodzowna jest ta funkcja dla fun flyerów. Ja mam dual rate zaprogramowane tylko do mojego Foxa. Pozatym nie używam, ale tu muszę dodać, że w moim nadajniku wolę programować takie różnice poprzez fazy lotu.
Teraz konkretnie jako odpowedź na Twoje pytanie. Czy warto coś takiego programować? No cóż - nie wiem ile problemów się z tym dla Ciebie wiąże, ale myślę że expo dla początkującego jest przydatne i to znacznie bardziej niż dual rate. Samochód bez ABS-u też hamuje, ale lepiej jest z. :-)
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Dnia 2004-01-28 14:00, Użytkownik Predator napisał:
Wychylenia linowe czy exp. to kwestia programowania, więc możesz to testować do bólu nie zmieniając hardware'u. Zacznij od liniowych, bo jesli zaczłąbyś od exp-a to dochodzi dodatkowa kwestia: ile tego "expa" dać. A z liniowym na pewno latać bedzie.
Dual: warto, zwłaszcza na początku. Pomaga opanować model w pierwszych lotach, a potem... staje się raczej zbędny. Jeśli pałasz tak ogromną niechęcią do dodawania "psztyczka", to po prostu ustaw software'owo lub hardware'owo (na serwch, dźwigniach) mniejsze wychylenia mechanicznie w modelu do nauki.
A tak w ogóle nie filozuj na początku za dużo. Ja ci to mówię :) Soft i tak będzie ewoluował wraz z twoimi wymaganiami...
Reply to
Jakub Witkowski
Dnia 2004-01-28 15:20, Użytkownik Piotrp_de napisał:
Z całym szacunkiem Piotrze, ale jak się samemu programuje i to w ciemno, to oprócz pytania "czy" jest jeszcze kwestia "igdzie, jak i ile". Co powoduje znaczne zwiększenie możliwości popełnienia błędu choćby poprzez zły dobór parametrów. Problem bardziej przypomina samodzielne robienie tego ABS-a, niż używanie gotowego...
Dlatego poradziłem, aby kolega pierwsze próby odbył przy normalnym liniowym sterowaniu, z niewielkimi wychyleniami. A potem niech modyfikuje wszystko do upojenia!
Reply to
Jakub Witkowski
WItam,
Dual Rate to nie jest wychcelnie zmniejszone dwukrotnie!!!
To jest możliwość przełączenia w czasie lotu (przełącznikiem dwu lub więcej pozycyjnym) zakresu wychylenia steru. Można również ustawić przełączenie stopnia funkcji exponential (o tym poniżej!).
Tak, taka funkcja jest czsem wręcz niezbędna (modele akrobacyjne z dużymi wychyleniami sterów). Sam planuje z niej częste korzystanie.
I najważniejsze - wielu modelarzy nie zrozumie, gdy powiesz "funkcja wykładnicza", ponieważ my na to mówimy "EXPONENTIAL". Tak to się nazywa we wszystkich nadajnikach i najczęściej jest to ustawiane w procentach, czyli od 1% do 100% "włączenia funkcji.
Myślę, że mnie zrozumiałeś ;-)
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
Szymon
Tak sobie czytam te odpowiedzi i zaczynam siê ¶miaæ :D Biedny Predator zosta³ ju¿ chyba ca³kiem og³upiony naszymi odpowiedziami, które traktuj± o tym samym, ale ka¿dy ma trochê inne zapatrywanie na te dwie funkcje. Trzebaby podsumowaæ, ¿e najbardziej rzeczowej odpowiedzi udzieli³ Piotr. Ja nie powinienem mo¿e g³osowaæ dalej, bo jak mówi³em, sam pozostajê przy prostych wychyleniach liniowych w sta³ym zakresie. Dual rate zaprogramowa³em raz, ale po namy¶le wyrzuci³em, bo pomy¶la³em, ¿e pochrzani± mi siê trzy prze³±czniki osobno do ka¿dego kana³u. Jak powiedzia³ Piotr rozs±dniej by³oby zaprogramowaæ dwie fazy lotu: odpowiedni zestaw wszystkich zakresów wychylen dla jednej fazy lotu i drugi dla innej i zmiana faz jednym prze³±cznikiem. To jednak wymaga d³u¿szych testów aby odpowiednio dobraæ kombinacje. Tak czy inaczej, gdyby¶ decydowa³ siê na dual rate, jak wspomnia³ kto¶ inny: nie rób opcji 50% lub 100%, tylko musisz mieæ mo¿liwo¶æ zadeklarowania p³ynnie granicy z zakresu min-max dla pozycji normal i takiego samego zakresu dla pozycji dual rate i to osobno dla kazdego z kana³ów (conajmniej wysoko¶æ i lotki). Najrozs±dniej nastêpnie podpi±æ to pod jeden prze³±cznik (nazwijmy go: faza lotu) który bêdzie prze³±cza³ oba kana³y miêdzy normal i dual. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dziekuje za wszytkie odpowiedz. No i bez przesady :))) nie znowu a¿ taki biedny i wyg³upiony :)))))))))).
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.