(RC SPAM) Aparatura SANWA RD 6000 Sport 72 Mhz 6 KAN.

formatting link
( Sanwa ) RD 6000 Sport 72 Mhz , 6-chanel PPM/FM komputer w
uk³adzie mode 2, z programami heli i samolot, 4 serwa 102 Z. Komplet
akumulatorów 700 mAh w nadajniku i odbiorniku, ³adowarka, nr kwarców -12.
Kupione w ubieg³ym roku, ma³o u¿ywane.Cztery pamiêci modeli, elektroniczne
trymery z pamiêci± , dual rate i exponential na lotkach i sterze wysoko¶ci,
alarmy czasowe, niskiego napiêcia i dualrate, integral timer, cztery miksery
fabryczne i dwa dodatkowe wszystko z wszystkim, system instruktor -uczeñ ,
gaszenie silnika, prze³±czniki chowanie podwozia, klap. Odbiornik micro,
narrow band 7-chanel. Wtyczki serw kompatybilne z Hitec i Futaba. £atwe
programowanie i kopiowanie programów.
AUKCJA GRZECZNO¦CIOWA.
Kontakt- tel. com 0-693161159 adres E-mail snipped-for-privacy@autograf.pl
Reply to
Janusz S.`Jasmin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.