Re: [RC] Projekt Orlik c.d..

Suuuper. Najlepsze ostatnie zdjêcie roku. Tak szczê¶liwego FACETA jeszcze nie widzia³em no chyba tylko Ma³ysz . Biniu Gratulacje. Jest siê czym chwaliæ !
Reply to
Janusz S.
Loading thread data ...
witam No, no ¶liczna sprawa. Brawo. Wydaje mi siê, ¿e nawet macie ju¿ aparaturê do sterowania. RUM-2. Sukcesów na oblotach. Pozdrowienia PiotrA U¿ytkownik "Jurek v P" snipped-for-privacy@poczta.fm napisa³ w wiadomo¶ci news:bhe85h$l63$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
tego g³askania i....zsun±³ siê ze sto³u..
kolejno¶ci wybiegli z warsztatu obaj pracownicy...
wszelki wypadek wolne, tylko jaskó³ki pewnie jeszcze gdzie¶
Reply to
Piotr Antonik

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.