Re: [RC] - SC

Cześć,
pojęcie to masz dokładnie opisane w moim artykule.
Dokładnie taka bestia będzie z modelu. Poprostu zbyt mała samostateczność. Ale jak widzisz, model latał i przeżył. Czyli ustwienie śc może być również zależne od upodobań pilota!!! Dlatego zawsze twierdzę, że jest błędem uporczywe ustawianie śc dokładnie według planów. Poprostu środek ciężkości musi być oblatany a ustawiany wg. planów czy tego programiku daje tylko dobry punkt wyjścia. W takim akrobacie ustaw wpierw śc na wyliczony, a potem popróbuj go np. kawałeczek cofnąć. Jak będzie Ci się gorzej latało, to wróć do poprzedniego ustawienia.
Pozdrówka Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...
Czyta³em, czyta³em.. tylko nadal nie wim jak siê "przelicza" te procenty na prowadzenie modelu. Mam jednak swoj± teoriê. Oznaczaj± one ile lotów zakoñczy siê powodzeniem na 100 wykonanych ;-)
A czy przypadkiem ten wspó³czynnik nie zale¿y te¿ od zastosowanego profilu? Kombinujê tak: Model z przednim SC lata na wiêkszych k±tach. Z tylnim na mniejszych. Je¶li przesuniemy SC ZA BARDZO do przodu model poleci jak latawiec i profil nie bêdzie pracowa³ tylko zrywa³ strugi = model bêdzie niestateczny.
Zachodzê w g³owê O ILE przesun±æ SC do przodu by modelem lata³o siê zdecydowanie ³atwiej. Przesunê na pocz±tek ile mogê (a mogê niewiele bez dok³adania o³owiu)
Reply to
invalid unparseable
Trochę brutalna ta Twoja teoria ;-)
Nie!!!
Za mocno upraszczasz. Pamiętaj, że zmianie położenia śc towarzyszy zmiana ustawienia kąta zaklinowania, nawet gdyby tylko trymowaniem steru wysokości. To nie model swobodnie latający gdzie właśnie zapas stateczności musi być wyjątkowo duży.
Tak jak ten programik mówi od 8 do 16% jest zakres w którym model RC powinien się mieścić. Przy akrobatach można próbować raczej w tym zakresie tylnim (8%) a w modelu dla początkującego, względnie w szybowcu termicznym raczej w okolicach 16%.
Dodaj w razie czego nawet lepiej ciupkę ołowiu. W silnikowych czasem wystarzy cięższy kołpak na śmigle (często większa masa na śmigle powoduje lepszą pracę silnika na wolnych obrotach).
Pozdrówka Piotr
Reply to
Piotrp_de
U¿ytkownik "Tomasz 'Cypis' Gêbala" <funfly_N_O_S_P_A_M snipped-for-privacy@special.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bhfga8$mh8$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Nie ma idealnego "przeliczenia". Na swój prywatny u¿ytek stosujê 8% - Fun-Fly, 2-5% eksperymenty z Fun-fly (raczej ma³o przyjemne chocia¿ model ocala³), 16% startowe po³o¿enie dla popularnych modeli, i o dziwo wiêcej ni¿ 16% dla f3a ( to taki wyj±tek od regu³y -lataj± poprawnie z zapasami od 15-35%!!!)
Ooooo, to, to w³a¶nie :-)
NIE, NIE, NIE. To bardzo wa¿ne: NALE¯Y ZAUWA¯YÆ, ¯E PRAWID£OWE PO£O¯ENIE ¦RODKA CIʯKO¦CI NIE ZALE¯Y OD NICZEGO INNEGO POZA OBRYSEM Z GÓRY Nie zale¿y od skrêcenia aerodynamicznego, geometrycznego, profili itp. Dotyczy to tak¿e delt. Bardzo ciekawy i warty zapamiêtania wniosek.
Ju¿ Ci pisa³em ustaw miêdzy 8-16% i bêdzie dobrze. Nie zapomnij tylko pochwaliæ modelu i programu jak ju¿ to zrobisz i oblatasz model. Je¿eli trzeba dodaj o³ów i ustaw na 8% czyli 95mm pozdr
AD
Reply to
Adam D
Noooo, to fajnie wywa¿y³e¶ sobie model! Policzmy od 16 do 8 masz 12mm to 0% zapasu masz w 95+12=107mm. Czyli w tej chwili masz ok -3% W rzeczywisto¶ci program stosuje ma³e przybli¿enia i liczy z dok³adno¶ci± do ok.2%. Gdyby¶ naprawdê mia³ -3% nie polecia³by¶. Nie dziwiê siê, ¿e go nie lubisz :-))))) I tak niez³e masz palce :-))) Wywa¿ go tak jak proponuje program czyli miêdzy 8 a 16%.
AD U¿ytkownik "Tomasz 'Cypis' Gêbala" <funfly_N_O_S_P_A_M snipped-for-privacy@special.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bhfd16$kov$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Adam D
Dziêki wszystkim
A ju¿ zacz±³em siê zastawiaæ czy nie zacz±æ od pocz±tku.. depronik.. uszaty szybowczyk.. trenerek ze wzniosem... itd ;-)))
Reply to
invalid unparseable
Oj Roman!
Normalne akrobaty s±. Ale mój jest NIENORMALNY!
Wszystko jest kwesti± odniesienia.
Np. W pracy jak siê mnie pytaj± któr± kawê pijê to mówiê, ¿e 4... ale zaczynam od minus pierwszej :D
Reply to
invalid unparseable
Oj - Tomek, to Ty z kawą jak kobieta z wiekiem. Ma 38, 39 lat i potem 39a, 39b, 39c...
Pozdrówka Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Niemozliwe... Kobiety nie umieja liczyæ w hexie :-))))
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.