Re: [RC] wie ktos gdzie mozna kupic Gunthera 125X110?

a w Model Partner sprawdzałeś? snipped-for-privacy@poczta.onet.pl

Reply to
Marek 'mRqS' Szulen (http://rc.marekszulen.net
Loading thread data ...

zapraszam na

formatting link
sklep internetowy

¶mig³o jest dostêpne w dowolnej ilo¶ci pod adresem
formatting link

Odpowiadam na grupê poniewa¿ z Twojego adresu odbija pocztê.

Pozdrawiam

U¿ytkownik "Robi" napisa³ w wiadomo¶ci news:begenk$mum$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...

Reply to
tu62

--

Pozdrawiam,

Andrzej Grodecki Elektronika dla RC

formatting link

Komentarz do opisu sklepowego:

"Wielokrotnie polecane uniwersalne ¶mig³o do silników elektrycznych od 280 do 400." K: To znaczy do silnika 280 lub 400, bo do wysokoobrotowej 300-tki siê nie nadaje. Dodatkowo wystêpuje problem z mocowaniem do cieñszej osi silnika 280 (trzeba u¿yæ tulejki lub innego patentu).

"Je¿eli nie wiesz jakie ¶mig³o zastosowaæ do swojego elektryka to ta oferta jest dla Ciebie." K: ¦migie³ko jest zdecydowanie do szybkich modeli (du¿y skok) bo w przypadku wolnolotów (np Teddy) jest za ma³o sprawne. A je¶li nie wiesz jakiego ¶mig³a u¿yæ - u¿yj Motocalca.

"Kupuj±c to ¶mig³o oszczêdzasz poniewa¿ nie wymaga ono dodatkowej kosztownej piasty do monta¿u na osi silnika. Montuje siê je po prostu wsuwaj±c o¶ silnika w otwór w ¶migle." K: Ta oszczêdno¶æ dzia³a w przypadku napêdu pchaj±cego. Je¶li napêd jest ci±gn±cy, to ¶mig³o nie zaprawione klejem na pewno prêdzej czy pó¼niej zsunie siê z rozgrzanej osi silnika i oby da³o siê potem odnale¼æ. ¦mig³o Kavan z czesk± piast± kosztuje oko³o 15z³ wiêc niewiele wiêcej, ponadto wytrzymuje spotkania z kretem czego nie mo¿na powiedzieæ o ko³paczku Gunthera. Gunther oferuje za to bardzo ma³± masê; cenne w bardzo lekkich modelach.

Reply to
A.Grodecki

Reply to
Robi

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.