strona

Ju¿ jest tabela masy ró¿nych wymiarów desek balsy , bêd± jeszcze inne tabele
.Wszystkich którzy zawiedli sie wchodzac na nasza strone w ostatnich dwóch
dniach przepraszam , nast±pi³o przeciazenie pojemno¶ci transferu i
musieli¶my przepi±c do 8 G
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.