UWAGI - DOCIERANIE silnika

zamierzam docierac OS 46 AX w nastepujacy sposob moze jakies uwagi ??
PALIWO z 5% nitro + dodatkowa porcja oleju syntetycznego
1) jeden zbiornik (250ccm) na duzym przelaniu
2) potem 2 zborniki w nastepujacy sposob:
- ok 10sek na duzych obrotach
-potem male obroty ( z przelaniem ) tak zeby na malych obraotach silnik
ostygl ( zeby mozna bylo go dotknac ) przustnica powietrza caly czas otwarta
na maxa
Reply to
PIOTR_P
Loading thread data ...
Czo³em,
Ja robi³em to tak: 1. paliwo 5% nitro + 15% oleju EDL + 7% oleju EDL 2. pierwszy litr paliwa przepu¶ci³em przez silnik przy na maxa otwartej przepustnicy, gdzie wiêkszo¶æ czasu silnik "pyrka³ - czterotaktowa³". Co pewien czas zubo¿a³em mieszankê, tak aby uzyskaæ odg³os dwusuwa. Zaczyna³em od 10 sekund stopniowo wyd³u¿aj±c pracê w trybie dwusuw. Przy tak mocno przelanym silniku ten litr paliwa zu¿y³ siê b. szybko. Wa¿ne wydaje mi siê to, ¿e silnik by³ ca³y czas na tyle ch³odny, ¿e mo¿na go by³o dotkn±æ. 3. ustali³em sk³ad mieszanki tak, aby silnik pracowa³ ju¿ wydaj±c odg³osy dwusuwa i kolejne 3 litry wylata³em stopniowo przykrêcaj±c ¶rubê. Tu te¿ silnik pracowa³ w komfortowych warunkach, nie przegrzewa³ siê.
Zastosowane ¶mig³o to APC 11x7
Nie wiem, czy to w³a¶nie tak powinno wygl±daæ, ale tak to sugeruje instrukcja.
Reply to
Wojciech Komorniczak
Witam, je¶li to chodzi o OS FXa, to zle chyba kombinujesz. Silnik powinien z³apaæ temperaturê, i spasowaæ siê bo to ABC-ak przecie¿. ¯adne przelanie. Zostaw to dla czterosuwów. Ja to robiê tak: -zapalam na 30 sek, 1 min, 2 min 4 min i 5 min, 10 min wg. schematu 50% czasu pracy na 65-70 % mocy, kilkana¶cie sekund na wolnych a potem opór (tak z 15 % czasu). Stygnie i cykl od nowa z procentowym zwiêkszeniem pe³nych obrotó w cyklu. A potem w powietrze. Dotarcie na hamowni to praktycznie ca³y dzieñ.
PZDR, Piotr
Reply to
Starless
Hi :-)
1. Nigdy nie dociera³em silnika ABC. 2. Mam ¶wie¿o kupiony taki silnik, Irvine, a do niego instrukcjê docierania i jest w niej napisane "Silniki ABC powinny byæ docierane na pe³nym otwarciu przepustnicy z du¿o ubo¿sz± miesznk± ni¿ silniki zwyk³e (nie ABS). Silnik ABS musi byæ doprowadzony do normalnej temperatury pracy _szybko_ - przechodz±æ od razu do czystej, wysokiej dwutaktowej pracy...docieraæ po 2-3 minuty przplatajac przerwami na ostudzenie". Z ca³ego tekstu wynika, ¿e bardzo ¼le jest docieraæ ABSa na bogatej miesznace, bo mo¿e to doprowadziæ do nieprawid³owego dotarcia i pó¼niejszej z³ej pracy...
pozdrawiam, qrdl
U¿ytkownik "Starless" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c5thsg$90g$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
qrdl
Silniki OSMaxa 46LA i 46FX są typu ABN (aluminum-nikiel-brąz) i wręcz wymagają "czterotaktowego" docierania o czym pisze instrukcja...
Reply to
Staszek z Gdyni

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.