Zpraszamy do Modelarni Lotniczej w Sopocie

Wszystkich zapaleñców i mi³o¶ników modelarstwa Lotniczego
zapraszamy do Modelarni w Sopocie mieszcz±cej siê vis a vis przystanku
SKM SOPOT przy Al. Niepodleg³o¶ci 763
Oto link zawieraj±cy szczegó³y i parê fotek.
Serdecznie zapraszamy.
formatting link
Reply to
Janusz S.`Jasmin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.