DYFUZJA!?

Dane s± dwie próbki miedzy o ¶rednicy ziarna 0,1mm i 10mikrometrów. Która z
nich bêdzie wykazywa³a wiêksze zdolno¶ci do dyfuzji i dlaczego?
z gory dzieki za odpowiedz,
pozdr. Piotrek
Reply to
Interkas
Loading thread data ...
Ta, która ma mniejsze ziarno, ponieważ im mniejsze ziarno tym większa powierzchnia właściwa granic ziaren, a co za tym idzie łatwiejsza dyfuzja. Ponieważ dyfuzja po granicach ziaren zachodzi znacznie łatwiej niż we wnętrzu kryształów. Częstość przeskoków atomów w granicy ziaren jest ok. miliona razy większa niż w środku ziarna.
Reply to
poprostup

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.