Jakie tworzywo ?

Jakie tworzywo radzicie u¿yæ do "s³upków" mocuj±cych p³ytkê drukowan± do
cienkiej podstawy poliuteranowej ? Kombinujê u¿yæ s³upków o wiêkszej
podstawie [¶rednica oko³o 12mm ?] aby lepiej da³y siê wkleiæ. Do wklejenia
kilkaset s³upków. Standartowe s³upki s± "odporne " na kleje do poliuteranu.
Robol
Reply to
Robol
Loading thread data ...
A jak cienka jest ta podstawa? Ja zawodowo zajmuję się projektowaniem tzw. mehaniki urządzeń elektronicznych i mogę tylko powiedzieć, że my zawsze używamy wkręcanych słupków dystansowych - sześciokątny pręt z nagwintowanynm otworem w środku lub z jednej strony otwór, z drugiej - wystający nagwintowany trzpień. Bardzo to przypomina gniazda do śrubek mocujących wtyki w gniazdach COM czy LPT z kompach. Klejenia takich słuków nigdy nie stosowaliśmy - w zasadzie jeśli chcesz mocować płytkę drukowaną w obudowie plastikowej i na plastikowych słupkach, to według mnie powinny one zostać wykonane razem z obudową przy wtryskiwaniu (chyba że to jakiś szczególny przypadek obudowy)
Pozdrawiam! Mooreck
> Jakie tworzywo radzicie użyć do "słupków" mocujących płytkę drukowaną do > cienkiej podstawy poliuteranowej ? Kombinuję użyć słupków o większej
Reply to
mooreck
Robol snipped-for-privacy@TNIJo2.pl napisał(a):
firma Wobit
formatting link
robi takie rzeczy z nylonu.
Pozdrawiam WM
Reply to
Wlodzimierz
U¿ytkownik "mooreck" snipped-for-privacy@WYCIAC.TO.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cfeu6t$co8$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
A jak cienka jest ta podstawa?
3 mm
zawsze u¿ywamy wkrêcanych s³upków dystansowych - znam to- odpadaj± wszystkie standartowe rozwi±zania
Klejenia takich s³uków nigdy nie stosowali¶my - ja takich te¿ nie chcê kleiæ gdy¿ nie ma szans na powodzenie- musz± byæ inne. Z innego tworzywa ; toczone ; z wiêksz± podstawk± [tak chyba zrobiê]
powinny one zostaæ wykonane razem z obudow± przy wtryskiwaniu (chyba ¿e to jaki¶ szczególny przypadek obudowy)
Jest to szczególny typ obudowy
Pozdrawiam Robol
Reply to
Robol
U¿ytkownik "Wlodzimierz " snipped-for-privacy@WYTNIJ.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cffctg$1v4$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Znam to. To standart. Raczej do wkrêcania. Poliuteran ma tê wadê i¿ nie mo¿na u¿ywaæ gwintów, a wzglêdy estetyczne nie pozwalaj± umie¶ciæ s³upków ze ¶rub± na przelot.Niestety ale wklejenie nylonu w poliuteran jest trudne. Nie znam skutecznego kleju. Robol
Reply to
Robol

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.